Скачать  статью

Мета статті – проаналізувати та дати удосконалене визначення категорії «рекламна стратегія». Виділено декілька підходів щодо її розуміння, такі як: перший підхід до розуміння сутності категорії «рекламна стратегія» характеризує її з позиції широкомасштабної програми інструментів, для досягнення запланованого впливу на цільову аудиторію; другий підхід, позиціонує її, як стратегію яка формується та реалізовується для доставки рекламного повідомлення до конкретних споживачів; третій підхід, категорію «рекламна стратегія» характеризує з позиції комплексу заходів, які проводить рекламодавець для досягнення цілей, що поставлені перед рекламною стратегією. У результаті дослідження було проаналізовано фактори, що впливають на вибір рекламних стратегій та виділено різні підходи. Перший підхід, характерний тим, що автори розділяють фактори впливають на вибір рекламних стратегій, на зовнішні та внутрішні. Відмінність другого підходу у  тому, що фактори впливу розглядаються  в цілому.

Ключові слова: рекламна стратегія, реклама, фактори впливу, стратегія.

 Цель статьи – проанализировать и дать усовершенствованное определение категории «рекламная стратегия». Выделено несколько подходов к ее пониманию, такие как: первый подход к пониманию сущности категории «рекламная стратегия» характеризует ее с позиции широкомасштабной программы инструментов, для достижения запланированного воздействия на целевую аудиторию; второй подход, позиционирует ее, как стратегию которая формируется и реализуется для доставки рекламного сообщения к конкретным потребителям; третий подход, категорию «рекламная стратегия» характеризует с позиции комплекса мероприятий, которые проводит рекламодатель для достижения целей, поставленных перед рекламной стратегией.В результате исследования были проанализированы факторы, влияющие на выбор рекламных стратегий и выделены различные подходы. Первый подход, характерный тем, что авторы разделяют факторы влияют на выбор рекламных стратегий на внешние и внутренние. Отличие второго подхода заключается в том, что факторы влияния рассматриваются в целом.

Ключевые слова: рекламная стратегия, реклама, факторы влияния, стратегия.