Доклады

Михайло Окландер, Оксана Яшкіна, Ірина Златова, Ілке Сайсеклі. Маркетингові виклики і можливості для малого і середнього бізнесу під час війни в Україні. B2B Marketing: зб. наук. праць XVII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 14 грудня, 2023. К: КПІ ім. Ігоря Сікорського. С. 186187.

Oklander M., Yashkina O., Zlatova I., Ilke Cicekli. Marketing tools for small and medium-sized businesses in growth strategies during the war in Ukraine. Marketing of innovations. Innovations in marketing (2023). Materials of the International Scientific Internet Conference (December, 2023). Bielsko-Biala: WSEH. P. 216-218.

Окландер М., Яшкіна О., Златова І., Сайсеклі І. Цифровий маркетинг малого та середнього бізнесу під час війни. Маркетинг в Україні: Збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Київ, 20 жовтня 2023 р., К.: КНЕУ, 2023. 610 c., С. 288-290. URL: https://drive.google.com/file/d/1Iglyp1Pe_BrwCvI5M2kHiQvAQIbEi011/view?pli=1

Oksana Yashkina, Mykhailo Oklander, Iryna Zlatova, Vitaly Dobrovolskyi, Nikita Storchoviy, Daria Zhurba. Internet marketing for small business. Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 26 травня 2023, Національний університет «Одеська політехніка». м. Одеса, Україна. C. 196196. 212 с. URL: https://economics.net.ua/files/science/men/2023/s7.pdf.

Окландер М.А. Виробництво чипів – стратегічний чинник цифрової економіки. Маркетинг і цифрові технології: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. 29–30 вересня 2022 р. / Одеська політехніка. Одеса: ТЕС, 2022. С. 97.

Окландер М.А. Цифрова трансфрмація економіки та цифровий маркетинг. Цифрова трансформація та цифрова економіка в умовах воєнного стану: аспекти інтелектуальної власності. Збірник матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф. з проблем економіки інтелектуальної власності, 27 травня 2022р., Київ : Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності НАПрН України, 2022. С 150–153.

Окландер М.А. Еволюція аутсорсингу маркетингу. Маркетингова освіта в Україні [Електронний ресурс] : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., м. Київ, 7–8 жовт. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; [редкол.: Федорченко А. В. та ін.]. Електрон. текст. дані. Київ : КНЕУ, 2021. C. 108–110;. 448, [1] c. Назва з титул. екрану. URL: https://ir.kneu.edu.ua:443/handle/2010/36667

Окландер М.А. Роль маркетингу в економічній науці. Маркетинг ХХІ століття: виклики змін: матеріали наук.-практ. конф., присвяченої 25-річчю заснування кафедри маркетингу і комерційної діяльності ХДУХТ, 8–10 жовтня 2020 р. Харків: ХДУХТ, 2020. С 63–64.

Окландер М.А. Пандемія COVID 19 – виклик для маркетологів. Маркетинг і цифрові технології: зб. матеріалів ІV міжнар. наук.-техн. конф., 24–25 вересня 2020 р. ОНПУ. Одеса: ТЕС, 2020. С. 57‒58.

Окландер М., Бухта С. Сучасні тенденції і стратегії розвитку комерційної діяльності і логістики вітчизняних підприємств. Сучасні технології комерційної діяльності і логістики: зб. матеріалів міжнар. наук.-техн. конф., м. Київ, 21–22 травня 2020 р. Київ, 2020. С. 306–307.

Окландер М.А., Сиротюк Н.В. Проведення фокус-груп як основа модернізації маркетингу підприємств на ринку B2C // Інноваційні процеси економічного та соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 10–11 квітня 2019 р.). Тернопіль, 2019. С. 87–88 с.

Окландер М.А., Окландер Т.О. Цифровий маркетинг: контури формування та тенденції розвитку // Маркетинг і цифрові технології: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 25-26 трав. 2018 р.). Одеса, 2018. — С. 124-127 с.

Oklander M.А. Digital marketing communications // Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 19 жовтня 2017 р.) / ПУЕТ. Полтава, 2017. С. 296–297.

Oklander M.А., Yashkin D.S. Marketing research of innovation // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 29 листопада – 1 грудня 2017 р.) / ХНУ. Хмельницький : ФОП Горенюк Ю. І., 2017. С. 98–99.

Окландер М.А. Еволюція маркетингових досліджень в цифровому маркетингу // Міжнародні наукові та інноваційно-інвестиційні програми: досвід та результати: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 17-18 трав. 2017 р.) / ДВНЗ «УДХТУ». Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2017. С. 136–137.

Oklander M.A. Government and marketing / M.A. Oklander // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі». 3-5 жовтня 2017 р. тез. доп. Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2017. — С. 7-8.

Oklander M.A. The main trends of digital marketing / M.A. Oklander, T.O. Oklander // Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу». 28-30 вересня 2017 року / під заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка – Суми: ТРИТОРІЯ, 2017. – С. 18-19.

Окландер М.А. Стан конкурентних відносин на ринку ювелірних прикрас VIP-класу України / М.А. Окландер, К.В. Квахненко // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання: Шоста Всеукр. наук.-практ. конф.: 17 листоп. 2016 р. тез. доп. – Харків: Національна академія національної гвардії України, 2016. – С. 187-188.

Окландер М.А. Проблеми ринку хліба і хлібобулочних виробів України / М.А. Окландер, М.М. Білаш // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання: Шоста Всеукр. наук.-практ. конф.: 17 листоп. 2016 р. тез. доп. – Харків: Національна академія національної гвардії України, 2016. – С. 185-187.

Окландер М.А. Цифровий маркетинг як форма реалізації концепції маркетингу ХХІ сторіччя / М.А. Окландер // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: ХІ Міжнар. наук.-практ. конф.: 3-5 листопад. 2016 р. тез. доп. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2016. – С. 194-195.

Окландер М.А. Проблеми розвитку ринку vip-товарів в Україні [Електроний ресурс] / М.А. Окландер, К.В. Квахненко // Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах інтеграції: досягнення та проблеми: Всеукр. наук.-практ. конф.: 19-22 жовтн. 2016 р. тез. доп. Українська інженерно-педагогічна академія: Харків: УІПА, 2016. — С. 197-199. — Режим доступу: http:// http://ekon.uipa.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/%D0%A1% D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-456.pdf.

Окландер М.А. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку хліба і хлібобулочних виробів Одеського регіону [Електроний ресурс] / М.А. Окландер, М.М. Білаш // Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах інтеграції: досягнення та проблеми: Всеукр. наук.-практ. конф.: 19-22 жовтн. 2016 р. тез. доп. Українська інженерно-педагогічна академія: Харків: УІПА, 2016. — С. 229-232. — Режим доступу: http://ekon.uipa.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-123.pdf.

Окландер М.А. Тренди цифрового маркетингу / М.А. Окландер // Маркетинг і цифрові технології: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.: 26-27 травн. 2016 р. тез. доп. Одеськ. нац-ний політехнічний ун-т: Одеса: ТЕС, 2016. — С. 123-125 с.

Окландер М.А. Типова структура інституту (факультету) маркетингу вищого навчального заходу / М.А. Окландер // Маркетингова освіта в Україні: ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.: 12-13 квітн. 2016 р. тез. доп., м. Київ: — Київ, КНЕУ, 2016. — С. 23-24.

Окландер М.А. Цифрові технології та оцінка маркетингового потенціалу підприємств / М.А. Окландер // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи: Всеукр. наук.-практ. конф.: 29 листоп. 2016 р. тез. доп. – Львів: Львівський інститут МАУП, 2016. – Ч. 2. – С. 574-577.

Окландер М.А. Класифікація інноваційних ризиків машинобудівних підприємств / М.А. Окландер // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: ХХIII Міжнар. наук.-практ. конф.: 20-22 травн. 2015 р. тез. доп. у ІІІ ч.,м. Харків: — Харків, НТУ «ХПІ», 2015. — Ч. ІІІ. — С. 199.

Окландер М.А. Трактування терміну «маркетинг інновацій» / М.А. Окландер // Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту: IV Міжнар. конф.: 21-22 травн. 2015 р., м. Одеса тез. доп.: — Одеса: ОНПУ, 2015. —С. 73-74.

Окландер М.А. Маркетингові інноваційні рішення: нейромаркетинг / М.А. Окландер // Трансфер технологий: реалии и перспективы: Междунар. научно-практ. конф.: 30 января 2015 г. тез. доп.: —З.: ЗНУ, 2015. — Том 2. — С. 67-71.

Окландер М.А. Параметри якості машинобудівної продукції / М.А. Окландер // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор — нові виклики та можливості: III Міжнар. наук.-практ. конф.: 14-16 травн. 2015 р. тез. доп.: Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. — С. 534.

Окландер М.А. Каналы и инструменты цифрового маркетинга [Електроний ресурс] / М.А. Окландер // Економічні проблеми сталого розвитку: Міжнар. наук.-практ. конф. імені проф. Балацького О.Ф.: 6-8 травн. 2014 р. тез. доп. у 2 т.: — Суми: Сумський державний університет, 2014. — Т.1. — С. 209-210. — Режим доступу: http://fem.sumdu.edu.ua/images/news/2013-2014/2014-06-23/epsd2014_1.pdf.

Окландер М.А. Специфічні відмінності цифрового маркетингу / М.А. Окландер // Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками: V Міжнар. наук.-практ. конф.: 22-23 травн. 2014 р. тез. доп.: Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. — С. 213.

Окландер М.А. Цифровой маркетинг — новый этап эволюции в сфере продвижения товаров / М.А. Окландер // Маркетинг і цифрові технології: І Міжнар. наук.-практ. конф.: 29-30 травн. 2014 р. тез. доп. Одеськ. нац-ний політехнічний ун-т: Одеса: ТЕС, 2014. — С. 115-118 с.

Окландер М.А. Сучасні тенденції і технології реклами / М.А. Окландер, О.С. Юрасова // Інноваційні напрямки розвитку маркетингу: теорія практика: IV Міжнар. наук.-практ. конф.: 3-4 квітн. 2014 р. тез. доп.: Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. — С. 159-162.

Окландер М.А. НR-брендинг як нова тенденція в маркетингу / М.А. Окландер, А.В. Кудіна // Інноваційні напрямки розвитку маркетингу: теорія практика: IV Міжнар. наук.-практ. конф.: 3-4 квітн. 2014 р. тез. доп.: Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. — С. 71-73.

Окландер М.А. Соціально відповідальний маркетинг / М.А. Окландер, Н.В. Дунаєва // Інноваційні напрямки розвитку маркетингу: теорія практика: IV Міжнар. наук.-практ. конф.: 3-4 квітн. 2014 р. тез. доп.: Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. — С. 35-36.

Окландер М.А. Теорії мотивації поведінки споживача в маркетингу / М.А. Окландер // Інноваційні напрямки розвитку маркетингу: теорія практика: IV Міжнар. наук.-практ. конф.: 3-4 квітн. 2014 р. тез. доп.: Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. — С. 87-91.

Окландер М.А. Комплекс інструментів цифрового маркетингу / М.А. Окландер // Економіка: реалії часу і перспективи: Міжнар. наук.-практ. конф. 20-21 лют. 2014 р. тез. доп.: Одеса, Одеський національний політехнічний університет, 2014. — Том 1. — С. 15-16.

Окландер М.А. Трансформації теорії та практики маркетингу / М.А. Окландер, Ю.М. Дацко // Реформування економіки України: стан та перспективи: VIII Міжнар. наук.-практ. конф.: 29 листоп. 2013 р. тез. доп.: К.: МІБО КНЕУ, 2013. — С. 124-125.

Окландер М.А. Закономірності сприйняття та засвоєння товарних інновацій [Електроний ресурс] / М.А. Окландер: Міжнар. укр.-япон. конф. з питань наук.-пром. співроб., 24-25 жовтн. 2013 р. тез. доп.: Одеса: ОНПУ, 2013. — Т 2. — С. 30-32. — Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/science/2013/ Ukr-Jap/tom_2.pdf..

Окландер М.А. Маркетингові технології підвищення конкурентоспроможності промислових товарів / М.А. Окландер, М.В. Люзе // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання: Третя наук.-практ. конф.: 22 листоп. 2013 р. тез. доп.: Харків: Академія внутрішніх військ МВС України, 2013. — С. 154-155.

Окландер М.А. Цифровий маркетинг як реакція на сучасні умови господарювання підприємств / М.А. Окландер // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання: Третя наук.-практ. конф.: 22 листоп. 2013 р. тез. доп.: Харків: Академія внутрішніх військ МВС України, 2013. — С. 178-180.

Окландер М.А. Референтні групи в маркетингу: сутність і класифікація / М.А. Окландер // Маркетингова освіта в Україні: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 10-12 жовтн. 2013 р. тез. доп.: К.: КНЕУ, 2013. — С. 59-63.

Окландер М.А. Трансформація теорії маркетингу в сучасних умовах / М.А. Окландер // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: VII Міжнар. наук.-практ. конф., 26-28 вересн. 2013 р. тези доп.: Суми: ТОВ «ДД Папірус», 2013. — С. 205-206.

Окландер М.А. Концепції ціноутворення в маркетингу / М.А. Окландер // Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 23 травня 2013 р. тези доп.: Одеса: ОНПУ, 2013. — С. 75-78.

Окландер М.А. Маркетингове дослідження ринку ліфтового обладнання Китаю / М.А. Окландер, О.В. Замлинська // Маркетинг на міжнародних ринках товарів і послуг: глобальні аспекти: IV Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 лют. 2013 р. тези доп. у 2 т.: Порпад, Словаччина: 2013. — Т. ІІ. — С. 19-21.

Окландер М.А. Нормативні дисципліни в маркетинг-освіті / М.А. Окландер // Маркетингова освіта в Україні: Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 жовтня 2011 р. тези доп.: Київ: КНЕУ, 2011. — С. 16-17.

Окландер М.А. Необхідність модернізації концепції маркетингу у XXI столітті / М.А. Окландер // Маркетинг в Україні: Одинадцята Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 жовтн. 2010 р. тези доп.: Київ: Українська Асоціація Маркетингу, 2010. — С. 69-70.

Окландер М.А. Концепція проведення маркетингових досліджень науково-технологічного розвитку / М.А. Окландер // Маркетинг в Україні: Дев’ята Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 листоп. 2008 р. тези доп.: — Київ: Українська Асоціація Маркетингу, 2008. — С. 87-91.

Окландер М.А. Концепція формування державної системи стратегічних маркетингових досліджень / М.А. Окландер, О.І. Яшкіна // Управління підпримством: проблеми та шляхи їх вирішення: Міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 жовтн. 2007 р.: тези доп. у 2 т.— Донецьк: ДонДУЕТ, 2007. — Т. II. — С. 160-162.

Окландер М.А. Концепція побудови системи збуту промислової продукції / М.А. Окландер // Регіональні проблеми та перспективи розвитку ринків збуту промислової продукції: наук.-практ. конф., 6-7 грудн. 2006 р.: тези доп. у 2 т. — К: УкрІНТЕІ, 2006. — Т. 1. — С. 209-212.

Окландер М.А. Розвиток логістики в Україні / М.А. Окландер // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 9-11 листопад. 2006 р.: тези доп. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — С. 248-249.

Окландер М.А. Мнимые и реальные проблемы маркетинг-образования в Украине / М.А. Окландер // Маркетингова освіта в Україні: забезпечення якісної підготовки маркетологів відповідно до потреб українського ринку: наук.-практ. конф., 16-17 грудн. 2005 р.: тези доп. — Київ: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. — С. 36-39.

Окландер М.А. Класифікація маркетингових стратегій підприємства на ринку пластикових віконних систем / М.А. Окландер, А.О. Губерник // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: V Міжнар. наук.-конф.: тези доп. в 2 ч. — Донецьк: ДонНУ, 2004. — Ч. 2. — С. 38-40.

Окландер М. Наукові засади державного маркетингу / Михайло Окландер // Маркетинг в Україні: П’ята Міжнар. конф., 11-12 листоп. 2004 р.: тези доп. — К.: Українська Асоціаця Маркетингу, 2004. — С. 18-19.

Окландер М.А. Підвищення якості підготовки маркетологів в умовах адаптації до європейської освітньої системи / М.А. Окландер // Шляхи впровадження кредитно-модульної системи в організацію навчального процесу: наук.-метод. конф.: тези доп. — Одеса: ОДЕУ, 2004. — С. 118-119.

Oklander M.A. Technologia regionalnego marketingu turystyki / M.A. Oklander // Partnerstwo Nauki i Praktyki w Turystyce: Fakty, Intencje, Potrzeby Rozwoju: II konferencja naukowa, 6-7 grudnia 2001 рrzez.: рraca zbiorowa. — Bydgoszcz: WPSTiH, 2002. — Z. 259-261.

Окландер М.А. Інформаційна технологія маркетингової діяльності органів державного управління та органів місцевого самоврядування / М.А. Окландер // Інформація, аналіз, прогноз — стратегічні важелі ефективного державного управління: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовтн., 2001 р.: тези доп. — К.: УкрІНТЕІ, 2001. — С. 182-183.

Окландер М.А. Сучасний стан і перспективи розвитку маркетингу в Україні / М.А. Окландер // Сучасна концепція маркетингу та її реінтерпретація в умовах перехідного суспільства: Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 травн., 2001 р.: тези доп. — Харків: Харк. ін-т бізнесу і менеджменту, 2001. — С. 49-51.

Окландер М.А. Перспективні напрямки міжкафедральної взаємодії в дослідженні і викладанні маркетингу / М.А. Окландер // Впровадження нових технологій в процесі підготовки фахівців: наук.-метод. конф.: тези доп. — Одеса: ОДЕУ, 2001. — С. 133-134.

Окландер М.А. Маркетинг і логістика як інструменти удосконалення транспортно-шляхового комплексу держави / М.А. Окландер, С.К. Харічков // Україна в XXI столітті: концепції та моделі економічного розвитку: V Мiжнар. конгрес укр. екон., 22-26 травн. 2000 р.: тези доп. в 2 ч. — Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2000. — Ч. І. — С. 362-365.

Окландер М.А. Маркетинг на мезоекономічному рівні / М.А. Окландер, О.Г. Михайленко // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: ІII Мiжнар. наук.-практ. конф., 9-11 листопад. 2000 р.: тези доп. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000. — С. 216-217.

Окландер М.А. Соціально-етичний маркетинг і екологічна безпека держави / М.А. Окландер // наук. конф., 19-24 квітн. 2000 р.: тези доп. — Одеса: ОДЕУ, 2000. — С. 42.

Окландер М.А. Універсальний характер логістики / М.А. Окландер // Підприємництво в Україні: Проблеми і шляхи розвитку: Міжнар. наук.-практ. конф., 23-26 березн. 2000 р.: тези доп. — Львів: ДУ Львівська політехніка, Ін-т підприємництва та перспективних технологій, 2000. — С. 116-117.

Окландер М.А. Удосконалення наукової роботи студентів / М.А. Окландер // Проблеми підвищення якості підготовки фахівців в умовах ринкової економіки: наук.-метод. конф.: тези доп. — Одеса: ОДЕУ, 1999. — С. 111-112.

Окландер М.А. Соотношение маркетинга и логистики / М.А. Окландер // Маркетинг: теорiя i практика: ІII Мiжнар. наук.-практ. конф., 19-22 травн. 1999 р. Київ-Ялта: тези доп. — КНЕУ, 1999. — С. 147.

Окландер М.А. Навколишнє середовищє логістики / М.А. Окландер // Шляхи розбудови ринкового середовища в Україні: наук.-практ. конф., 20-22 жовтн. 1998 р.: тези доп. — Одеса: АТЗТ ІРЕНТТ, 1998. — С. 46-47.

Окландер М.А. Структура планирования логистики / М.А. Окландер // Маркетинг: теорiя i практика: II Мiжнар. наук.-практ. конф., 16-17 квітн. 1998 р.: тези доп. — К.: КНЕУ, 1998. — С. 131-132.

Окландер М.А. Опыт использования современных методов тренинга в преподавании курса «Маркетинг» / М.А. Окландер // Сучаснi технологii навчання: наук.-метод. семiн., 14 лют. 1997 р.: тези доп. — Одеса: ОДЕУ, 1997. — С. 30-31.

Окландер М.А. Первый этап эволюции логистики / М.А. Окландер // Международная логистика и маркетинг в странах с переходной экономикой: Междунар. науч.-практ. семин., сентябрь-октябрь 1996 г. Киев-Донецк: тезисы докл. — Донецк: ДонГУ, 1996. — С. 61-62.

Окландер М.А. Проблемы разработки нового учебного плана подготовки специалистов по маркетингу // М.А. Окландер, В.Г. Герасименко // Проблеми пiдготовки економiстiв в умовах переходу до ринковоi економiки: наук.-метод. конф.: тезисы докл. — Одеса: ОДЕУ, 1995. — С. 43.

Окландер М.А. Система управления материальными ресурсами / М.А. Окландер // Социально-экономические проблемы перехода к рынку: науч.-практ. конф.: тезисы докл. в 2 ч. — Ростов-на-Дону: РИНХ, 1991. — Ч.2. — С. 167-168.

Окландер М.А. Маркетинг в системе управления материальными ресурсами предприятий / М.А. Окландер // Управление материальными ресурсами в современных условиях хозяйствования: Республ. науч.-практ. конф., 27-29 март. 1990 г.: тезисы докл. — К.: Знание, 1990. — С. 100-102.

Окландер М.А. К вопросу о концепции управления материальными ресурсами предприятий / М.А. Окландер // Углубление перестройки хозяйственного механизма на современном этапе: теория, опыт, проблемы: науч.-практ. конф.: тезисы докл. — Кривой Рог: Криворожский филиал КИНХ, 1989. — С. 119-120.