Скачать  статью

У статті показано, що державний маркетинг є механізмом, який в ситуації соціально-політичної та економічної нестабільності може допомогти реалізувати стратегію пошуку нових ринків збуту. Для з’ясування світової практики здійснення державного маркетингу розглянуто досвід різних країн (Королівства Данії, Австралії, Нової Зеландії, Канади) в сфері державної підтримки національного виробника при виході на глобальний ринок. Показано, що першим кроком по реалізації концепції державного маркетингу в країні є проведення Форсайт-досліджень. В результаті аналізу методичних характеристик Форсайт-досліджень, проведених в Україні в 2008 і 2015 рр., представлено практичний аспект реалізації даних досліджень.

Ключові слова: державний маркетинг, метод Дельфі, SWOT-аналіз, модель майбутнього економіки України, сценарії розвитку майбутнього, Форсайт-дослідження, економічне прогнозування.

 

This article shows that the government marketing could be a mechanism that would implement the strategy of finding new market outlets in the situation of social, political, and economic instability. In order to provide further insight into the world practices of conducting the government marketing, this article examines the history of various countries (Denmark, Australia, New Zealand, Canada) in the context of supporting respective domestic producers upon their entries into the global market. The article proves that the first step in implementing the concept of government marketing on the domestic level is conducting a Foresight research. After analyzing the procedural specifics of the Foresight researches conducted in Ukraine in 2008 and in 2015 the authors presented the practical aspect of the research implementation.

Keywords: government marketing, Delphi method, SWOT-analysis, Ukrainian economy fate model, scenarios of the future, Foresight research, economic forecasting.