Скачать статью

У   статті   розглянуто   поняття   «соціально-відповідальний   маркетинг»,  його значення   для   підприємства,   впровадження   соціально-відповідального маркетингу   на   Україні.
Ключові   слова:  соціально-відповідальний маркетинг,   соціальна відповідальність   бізнесу,   потреби,   суспільство,   реклама.

В   статье   рассмотрено   понятие   «социально-ответственный   маркетинг»,  его значение   для   предприятия,   внедрение   социально-ответственного маркетинга   на   Украине.
Ключевые  слова:   социально — ответственный   маркетинг,   социальная ответственность   бизнес,   нужда,   общество,   реклама.

In   the   article   a   concept   is   considered   «social   responsibility    marketing»,   his value   for   an   enterprise,   introduction   is   social-responsible   marketing   in   Ukraine
Key   words:  social   responsibility   marketing ,  social   responsibility   of   business, penury,   society,   advertisement.