Скачать  статью

У   статті   запропонована   система   маркетингових   досліджень   інновацій машинобудівного   підприємства.    Обґрунтована   організаційно-управлінська структура   системи    маркетингових    досліджень    інновацій.    Запропоновані портфелі    методів    маркетингових    досліджень    перспектив   інноваційної діяльності,   інноваційного   продукту   (технології)   та   інноваційної   продукції (товарів).

В   статье   предложена   система   маркетинговых   исследований   инноваций машиностроительного   предприятия.   Обоснована   организационно-управленческая    структура    системы   маркетинговых   исследований инноваций.   Предложенные   портфели   методов   маркетинговых   исследований   перспектив    инновационной   деятельности,   инновационного продукта  (технологии)   и   инновационной   продукции (товаров).

The   paper   proposes   a   system   for   marketing   research   innovation   engineering enterprise.   Justified   organizational   and   management    structure   of    the   marketing    research   innovation.   The   proposed   portfolios   methods   of   marketing research   perspectives   of   innovation,   product    innovation  (technology)   and innovative products   (goods).