Скачать  статью

У статті запропонована методика проведення стратегічних маркетингових досліджень в Інтернет-середовищі з виявлення перспектив впливу досліджень і розробок на інноваційний розвиток національної економіки.  Зазначено, що її реалізація  дозволить створити в Україні систему гармонізації співробітництва науки та виробництва.

В статье предложена методика проведения стратегических маркетинговых исследований в Интернет-среде по выявлению перспектив влияния исследований и разработок на инновационное развитие национальной экономики. Указано, что ее реализация позволит создать в Украине систему гармонизации сотрудничества науки и производства.

The paper proposes a methodology for conducting strategic market research in the Internet environment to identify prospects for the impact of research and development on innovative development of the national economy. Indicated that its implementation would create a system in Ukraine harmonizing cooperation of science and industry.