monografia_ marketing reaserch innovation and riskСкачать  монографию

 

 

 

 

 

 

Монографія присвячена вирішенню науково-прикладної проблеми розроблення теоретико-прикладних положень маркетингових досліджень інновацій для виявлення найбільш перспективних інноваційних розробок машинобудівних підприємств, їх впровадження та просування на ринок в умовах зростання підприємницьких ризиків постіндустріальної економіки. Обґрунтовано, що в межах маркетингових інформаційних систем потребують розвитку концепція формування та методологія функціонування маркетингових досліджень інновацій, які охоплює весь інноваційний цикл. Показано, що розроблення теоретичного фундаменту формування маркетингового потенціалу інновацій машинобудування в умовах зростання підприємницьких ризиків стають основним джерелом підвищення ефективності господарської діяльності.

Монография посвящена решению научно-прикладной проблемы разработки теоретико-прикладных положений маркетинговых исследований инноваций для выявления наиболее перспективных инновационных разработок машиностроительных предприятий, их внедрение и продвижение на рынок в условиях роста предпринимательских рисков постиндустриальной экономики. Обосновано, что в рамках маркетинговых информационных систем требует развития концепция формирования и методология функционирования маркетинговых исследований инноваций, которые охватывает весь инновационный цикл. Показано, что разработка теоретического фундамента формирования маркетингового потенциала инноваций машиностроения в условиях роста предпринимательских рисков становятся основным источником повышения эффективности хозяйственной деятельности.

The monograph is devoted to solving the scientific and applied problem of developing theoretical and applied positions of marketing research innovations in order to identify the most perspective innovative developments of machine-building enterprises, their introduction and promotion to the market in the conditions of growth of entrepreneurial risks of postindustrial economy. It is substantiated that within the framework of marketing information systems, the concept of formation and the methodology of marketing research innovations that will cover the entire innovation cycle will require development. It is shown that the development of the theoretical foundation for the formation of the marketing potential of engineering innovations in the context of growing business risks becomes the main source of increasing the efficiency of economic activity.