Скачать статью

У  статті   проаналізовано   тенденції   розвитку   світового   та   українського автомобільного   ринків   за   2013 рік.    Визначено   домінуючи   фактори мікромаркетингового   середовища,   що   впливають   на   ринок   легкових   та комерційних   автомобілів.    Виділено   основні   цінові   сегменти   ринку. Обгрунтовано   перспективи   розвитку   українського   автомобільного   ринку   з урахуванням   глобалізації.

В   статье    проанализированы   тенденции  развития  мирового  и  украинского автомобильного   рынков   за   2013 год.   Определены   доминирующие   факторы микромаркетинговой   среды,   влияющие   на   рынок   легковых   и   коммерческих автомобилей.    Выделены   основные   ценовые   сегменты   рынка.    Обоснованы перспективы   развития   украинского   автомобильного   рынка   с   учетом глобализации.

The   article   analyses   the   tendencies   of   development   of world   and   Ukrainian automobile   markets   for   2013   year.   Defined  dominating   factors   micromarketing environment   influencing   the   market   of   passenger   cars   and   commercial   vehicles.   Basic   segments   of   the   market  price.   Justified   prospects   of development   of   the   Ukrainian   automotive   market,   taking   into   account globalization.