Скачать  статью

В  статті   проведено   кореляційний   аналіз   макромаркетингових   факторів   та обсягів   продажів   легкових   автомобілів   в   Україні   з   метою   виявлення взаємозв’язку   та   ступеню   їх   впливу   на   автомобільний   ринок. Проаналізовано   вплив   політичних   факторів   на   автомобільний   ринок.   Для аналізу   використано   дані   щодо   продажів   автомобілів,   середньомісячних заробітних   плат,   відсотків   за   кредитами,   курсу   долара   США,   інфляції   за період   50   місяців.
Ключові   слова:   продажі   автомобілів,   фактори   впливу   на   автомобільний ринок,   макроекономічний аналіз.

В   статье   проведен   корреляционный   анализ   макромаркетинговых   факторов и   объемов   продаж   легковых   автомобилей   в   Украине   с   целью   выявления взаимосвязи   степени   их   влияния   на   автомобильный   рынок.   Для   анализа использованы   данные   объемов   продаж   автомобилей,   среднемесячных заработных   плат,   процентов   по   кредитам,   курса   доллара   США,   инфляции за   период   50   месяцев.
Ключевые   слова:   продажи   автомобилей,   факторы   влияния   на автомобильный   рынок,   макроэкономический анализ.

The   article   contains   correlation   analysis   of   macro marketing   factors   and   sales of   passenger   cars   in   Ukraine   in   order   to   identify   the   relationship   of   their influence   on   the   automotive   market.   Car   sales,   average   monthly   wages,   loans interest   rates,   the   U.S.   dollar,   inflation   for   the   period   of   50   months   are   used in   this   article.
Keywords:   car   sales,   factors   influencing   the   automotive   market,   macroeconomic analysis.