Скачать  статью

В   статті   ідентифіковано ситуаційні  чинники  мотивація  споживачів  до  покупок. Запропонована  система  елементів  ситуаційних  чинників,  використання  дасть можливість  підвищити  конкурентоспроможність  підприємств.
Ключові слова:  ситуаційні чинники,  мотивація споживачів, конкурентоспроможність,  товар.

В  статье  идентифицированы  ситуационные  факторы  мотивации потребителей  к  покупкам.  Предложена  система  элементов  ситуационных факторов,  использование  которых  позволит  повысить  конкурентоспособность   предприятий.
Ключевые слова:  ситуационные  факторы,  мотивация   потребителей, конкурентоспособность,  товар.

The paper identified situational factors motivating consumers to buy. A system of elements of situational factors, the use of which will increase the competitiveness of enterprises.
Key words:  situational  factors  motivating  consumers,  competitiveness,  product.