Скачать  статью

В   статті   розглянуто   теоретико-прикладні   положення   формування   механізмів   ціноутворення   та   чинників,   що   впливають   на   прийняття   цінових рішень   у   роздрібній   торгівлі.   Наведена   класифікація   підприємств  роздрібної   торгівлі.   Розкрито   зміст   поняття   формати   магазинів   торгівельної мережі.

В  статье  рассмотрены  теоретико-прикладные  положения  формирования механизмов  ценообразования  и  факторов,  влияющих  на  принятие  ценовых решений  в  розничной  торговле.   Приведена  классификация  предприятий розничной  торговли.   Раскрыто  содержание  понятия  форматы  магазинов торговой  сети.

The  article  deals  with  theoretical  and  applied  the  provisions  of  the  formation  of pricing  mechanisms  and  the  factors  affecting  the  adoption  of  pricing  decisions  in retail.  A   classification   of  retailers.   The   content  of  the   concept   of  store   formats trading   network.