Скачать  статью

У   статті   розглянуто   теоретико-прикладні   положення   формування   механізмів   ціноутворення   та   чинників,   що   впливають  на  прийняття   цінових рішень   у   роздрібній   торгівлі.   Наведена   класифікація   підприємств  роздрібної   торгівлі.   Розкрито зміст поняття формати магазинів торгівельної мережі.
Ключові слова:  підприємства роздрібної торгівлі,  конкурентоспроможність, методи ціноутворення,  споживча цінність,  управління зв’язками із споживачами, товар, формати магазинів.

В  статье  рассмотрены  теоретико-прикладные  положения  формирования механизмов  ценообразования  и  факторов,  влияющих  на  принятие  ценовых решений  в  розничной  торговле.  Приведена   классификация   предприятий розничной  торговли.  Раскрыто  содержание  понятия  форматы  магазинов торговой  сети.
Ключевые слова:  предприятия  розничной  торговли,  конкурентоспособность, методы   ценообразования,   потребительская   ценность,   управления   связями с   потребителями,   товар,   форматы   магазинов.

The   article   considers   theoretical   and   applied   the   provisions   of   forming   the pricing   mechanisms   and    factors   affecting   the   adoption   of   pricing   decisions   in the   retail   trade.   Classification   of   retail   businesses.   Contents   concepts   formats shopping   network.
Key words:  retail trade,   competitiveness,   pricing   methods,   customer value, relationship   management   with   customers,   product,   shop formats.