Скачать статью

В статті розглянуті маркетингові стратегії зростання, що передбачають збільшення обсягів продажу, прибутку, частки ринку, розміру підприємства, зменшення собівартості. Розроблені інтегровані моделі класичної і новітньої маркетингової стратегії зростання. Обгрунтовано, що в системі моделей маркетингової стратегії зростання існує п’ять моделей: три класичні і дві новітні. Запропоновані принципи вибору маркетингових стратегій зростання промислових підприємств.

В статье рассмотрены маркетинговые стратегии роста, предусматривающие увеличение объемов продаж, прибыли, доли рынка, размера предприятия, снижение себестоимости. Разработаны интегрированные модели классической и новейшей маркетинговой стратегии роста. Обосновано, что в системе моделей маркетинговой стратегии роста существует пять моделей: три классических и две новейшие. Предложены принципы выбора маркетинговых стратегий роста промышленных предприятий.

In article marketing growth strategies that provide increased sales, profits, market share, company size, reduce cost. The integrated model of classical and modern marketing strategy of growth. Proved that in the models of marketing strategy of growth there are five models: three classic and two modern. The proposed principles of choice of marketing strategies growth industry.