Скачать статью

У статті запропонована класифікація методів маркетингових досліджень ціни. Розглянуті переваги та недоліки кожного методу дослідження ціни, який увійшов до класифікації. Розроблено авторський підхід до класифікації методів маркетингових досліджень ціни з їх обґрунтуванням.
Ключові слова: цінова політика, методи маркетингових досліджень ціни, прямі методи дослідження ціни, непрямі методи дослідження ціни.

В статье предложена классификация методов маркетинговых исследований цены. Рассмотрены преимущества и недостатки каждого метода исследования цены, который включен в классификацию. Разработан авторский подход к классификации методов маркетинговых исследований цены с их обоснованием.
Ключевые слова: ценовая политика, методы маркетинговых исследований цены, прямые методы исследования цены, непрямые методы исследования цены.

The paper proposes a classification of methods of marketing research rates. The advantages and disadvantages of each method research rates, which is included in the classification. The author’s approach to the classification of methods of marketing research rates with their justification.
Keywords: price politics, methods of marketing researches of price, direct methods of research of price, indirect methods of research of price.