Скачать  статью

В статті розглянуто світовий досвід кооперативного руху, принципи кооперації та особливості їх трансформации. Проаналізована історія розвитку споживчої кооперації у різних країнах світу. Виявлені негативні чинники, які стримуюють розвиток споживчої кооперації України. Обгрунтовані стратегічні напрями модернізації споживчої кооперації в Україні.

В статье рассмотрен мировой опыт кооперативного движения, принципы кооперации и особенности их трансформации. Проанализирована история развития потребительской кооперации в различных странах мира. Выявлены негативные факторы, сдерживающие развитие потребительской кооперации Украины. Обоснованы стратегические направления модернизации потребительской кооперации в Украине.

The article describes the experience of the world cooperative movement, cooperative principles and features of their transformation. Analyzed the history of consumer cooperatives in the world. Identifiednegative factors constraining the development of consumer cooperatives in Ukraine. Justified by the strategic directions of modernization of сonsumer сooperatives in Ukraine.