monografia_logistik_systemСкачать  монографию

 

 

 

 

 

 

Монографія присвячена вирішенню наукової проблеми розробки теоретико-прикладних положень формування логістичних механізмів адаптації підприємств до зовнішнього середовища. Розглянуто стан наукової думки з питань теорії логістики. Визначено сутність логістичного підходу. Запропоновано принципи і структуру логістичної системи підприємства. Показано взаємозв’язок логістики і маркетингу. Розроблені основи теорії макромаркетингової підтримки функціонування логістичних систем підприємств, концепція маркетингової системи країни. Доведено універсальний характер методології логістики.

Монография посвящена решению научной проблемы разработки теоретико-прикладных положений формирования логистических механизмов адаптации предприятий к внешней среде. Рассмотрено состояние научной мысли по вопросам теории логистики. Определена сущность логистического подхода. Предложены принципы и структура логистической системы предприятия. Показана взаимосвязь логистики и маркетинга. Разработаны основы теории макромаркетингової поддержки функционирования логистических систем предприятий, концепция маркетинговой системы страны. Доказан универсальный характер методологии логистики.

The monograph is devoted to the solution of scientific problems of the development of theoretical and applied the provisions of the development of logistics mechanisms of adaptation to the external environment. The state of scientific thought on the theory of logistics. Defined the essence of logistics approach. The proposed principles and structure of the logistics system of the company. Shows the relationship of logistics and marketing. Foundations of the theory of macromarketing maintenance of logistics systems, the concept of the marketing system of the country. Proven universal character of the methodology of logistics.