Скачать статью

Розглянуто основні технологічні інновації цифрового маркетингу як специфічної форми маркетингу в умовах інформатизації суспільства. Обґрунтовано, що головним напрямком цифрового маркетингу є персоніфіковане відношення до користувачів. Доведено, що персоніфікований зв’язок з потенційним клієнтом стає суттю маркетингу, першопричиною його ефективності.  Показано, що цифрові методи обробки та використання інформації стають основним джерелом підвищення ефективності маркетингу. Необхідність порівняльного аналізу технологічних інновацій цифрового маркетингу обумовлена тим, що науково-технічний розвиток стимулює виникнення значної кількості методів впливу на споживача. Дослідження цих методів дозволяє виявити їх сильні сторони для використання при розробці маркетингової стратегії та тактики підприємств. В результаті дослідження виділена система класичних інструментів цифрового маркетингу – пошукова оптимізація, контекстна реклама, маркетинг в соціальних мережах, технологія великих даних, ретаргетінг, електрона пошта. Визначено сутність, зміст, призначення та область використання інструментів цифрового маркетингу, які з’явилися в результаті новітніх технологічних інновацій – нативний контент, штучний інтелект, інтеграція маркетингових технологій, віртуальна і доповнена реальність, голосові боти, Інтернет речей, відео- і мобільний маркетинг, партнерський маркетинг. Виділено п’ять стратегій монетизації додатків в мобільному маркетингу. Виконано аналіз CPI-мереж з орієнтацією на мобільний і невмотивований трафік. Розроблено модель взаємодії контрагентів та принципи інтегрованого підходу проектів партнерського маркетингу, зокрема показано необхідність пошуку розумного, обґрунтованого компромісного плану. При цьому задачу вибору оптимального варіанту проекту сформульовано як задачу багатокритеріальної оптимізації. Проведено аналіз методів вирішення цієї задачі та надано відповідні рекомендації щодо вибору найбільш доцільного методу. Значимість отриманих результатів обумовлена тим, що вони можуть стати теоретичною базою підвищення ефективності маркетингової діяльності в умовах інформатизації суспільства за рахунок використання адекватних стратегій монетизації, покращення форм взаємодії контрагентів партнерського маркетингу, виявлення умов застосування, переваг і недоліків технологічних інновацій цифрового маркетингу. На відміну від відомих методів підвищення ефективності маркетингової діяльності запропоновані підходи створюють підґрунтя для прибуткової роботи в умовах цифрової економіки.

Ключові слова: нативний контент; штучний інтелект, мобільний маркетинг, Інтернет речей, партнерський маркетинг

 Рассмотрены основные технологические инновации цифрового маркетинга как специфической формы маркетинга в условиях информатизации общества. Обосновано, что главным направлением цифрового маркетинга является персонифицированное отношение к пользователям. Доказано, что персонифицированная связь с потенциальным клиентом становится сутью маркетинга, первопричиной его эффективности. Показано, что цифровые методы обработки и использования информации становятся основным источником повышения эффективности маркетинга. Необходимость сравнительного анализа технологических инноваций цифрового маркетинга обусловлена тем, что научно-техническое развитие стимулирует возникновение значительного количества методов воздействия на потребителя. Исследование этих методов позволяет выявить их сильные стороны для использования при разработке маркетинговой стратегии и тактики предприятий. В результате исследования выделена система классических инструментов цифрового маркетинга – поисковая оптимизация, контекстная реклама, маркетинг в социальных сетях, технология больших данных, ретаргетинг, электронная почта. Определена сущность, содержание, назначение и область применения инструментов цифрового маркетинга, которые появились в результате новейших технологических инноваций – нативный контент, искусственный интеллект, интеграция маркетинговых технологий, виртуальная и дополненная реальность, голосовые боты, Интернет вещей, видео- и мобильный маркетинг, партнерский маркетинг. Выделено пять стратегий монетизации приложений в мобильном маркетинге. Выполнено анализ CPI-сетей с ориентацией на мобильный и немотивированный трафик. Разработана модель взаимодействия контрагентов и принципы интегрированного подхода проектов партнерского маркетинга, в частности, показана необходимость поиска разумного, обоснованного компромиссного плана. При этом, задача выбора оптимального варианта проекта сформулирована как задача многокритериальной оптимизации. Проведен анализ методов решения этой задачи и представлены соответствующие рекомендации по выбору наиболее рационального метода. Значимость полученных результатов обусловлена тем, что они могут стать теоретической базой повышения эффективности маркетинговой деятельности в условиях информатизации общества за счет использования адекватных стратегий монетизации, улучшение форм взаимодействия контрагентов партнерского маркетинга, выявление условий применения, преимуществ и недостатков технологических инноваций цифрового маркетинга. В отличие от известных методов повышения эффективности маркетинговой деятельности предложенные подходы создают основу для прибыльной работы в условиях цифровой экономики. 

Ключевые слова: нативный контент; искусственный интеллект, мобильный маркетинг, Интернет вещей, партнёрский маркетинг

 The main technological innovations in digital marketing as a specific form of marketing under conditions of the informatization of society have been examined. It has been substantiated that the principal direction of digital marketing is the personalized attitude to users. It has been proven that the personalized relationship with a potential customer becomes the essence of marketing, the core of its effectiveness. It is shown that digital methods for processing and using information becoming the main source for improving marketing efficiency. The need for a comparative analysis of the technological innovations of digital marketing is predetermined by the fact that the scientific and technical development stimulates the emergence of a significant number of methods that have an influence on the consumer. Studying these methods makes it possible to identify their strengths when devising the marketing strategy and tactics of enterprises. The study highlighted a system of classical tools of digital marketing ‒ search engine optimization, contextual advertising, social media marketing, technology of Big Data, retargeting, emailing. The essence, content, purpose, and scope of application of digital marketing tools were defined, which have emerged as a result of the latest technological innovations ‒ native content, artificial intelligence, integration of marketing technologies, virtual and augmented reality, the Internet of Things, voice bots, voice, video and mobile marketing, affiliate marketing. Five strategies for the monetization of applications in mobile marketing have been identified. We have performed analysis of CPI‒networks with a focus on mobile and non-motivated user traffic. We constructed a model of interaction between counterparties and the principles of an integrated approach to affiliate marketing projects, in particular, the need to find a reasonable, substantiated compromise plan has been shown. In this case, the task on choosing the optimal variant of a project is stated as a multicriteria optimization problem. We have analyzed methods for solving this problem and provide appropriate recommendations related to the choice of the most efficient method. The significance of the results obtained is predetermined by the fact that they could form a theoretical base for improving the effectiveness of marketing activity under conditions of the informatization of society through the use of appropriate strategies for monetization, better interaction between counterparties in affiliate marketing, identification of conditions for using the advantages and disadvantages of technological innovations of digital marketing. In contract to known methods for improving the effectiveness of marketing activity, the proposed approaches provide a basis for profitable work under conditions of digital economy.

Keywords: native content; artificial intelligence, mobile marketing, Internet of Things, affiliate marketing