Скачать  статью

В статті запропоновані принципи розпланування підприємства в процесі організації внутрішньозаводських переміщень. Визначено перелік питань ситуаційного аналізу стану логістики на підприємстві, що мають відношення до його місцезнаходження і розпланування.

В статье предложены принципы планировки предприятия в процессе организации внутризаводских перемещений. Определен перечень вопросов ситуационного анализа состояния логистики на предприятии, имеющих отношение к его местоположению и планировке.

The article suggests the planning principles of the enterprise in the process of organizing in-plant movements. The list of questions situational analysis of the state of logistics in the enterprise related to its location and layout.