Скачать  статью

У статті здійснено ретроспективний аналіз походження теорії маркетингової інформації Розглянуто точки зору представників різних наукових шкіл щодо ролі інформації в підприємництві. З позиції історичного і логічного підходів доведено, що специфіка теорії маркетингової інформації проявляється в мінімальному рівні наукової абстракції, максимальному наближенні до практичної діяльності підприємств, базуванні на фундаментальному доробку шкіл економічної теорії.
Ключові слова: ретроспективний аналіз, теорія маркетингової інформації, роль інформації в підприємництві, історичний і логічний підходи, школи економічної теорії.

В статье осуществлен ретроспективный анализ происхождения теории маркетинговой информации Рассмотрены точки зрения представителей различных научных школ относительно роли информации в предпринимательстве. С позиции исторического и логического подходов доказано, что специфика теории маркетинговой информации проявляется в минимальном уровне научной абстракции, максимальном приближении к практической деятельности предприятий, базировании на фундаментальных наработках школ економической теории.
Ключевые слова: ретроспективный анализ, теория маркетинговой информации, роль информации в предпринимательстве, исторический и логический подходы, школы экономической теории.

The article presents a retrospective analysis of the origin of the theory of marketing information are considered the point of view of representatives of various schools on the role of information in business. From the standpoint of historical and logical approaches proved that the specificity of the theory of marketing information is shown in the minimum level of abstraction, as close to the practical activities of enterprises, basing on the fundamental operating time school economy theory.
Keywords: retrospective analysis, theory marketing of information, the role of information in entrepreneurship, historically and logical approaches, school economy theory.