Скачать  статью

В статті удосконалено трактування сутності і класифікації особистих чинників поведінки споживача з урахуванням сучасних трансформацій тенденцій споживання в роздрібній торговлі. Розглянуто вплив віку і статі на особливості поведінки споживачів в роздрібній торговлі.
Ключові слова: вік, стать, етап життєвого циклу сім’ї, рід занять, спосіб життя, економічне становище, тип особистості, уявлення про самого себе, роздрібна торговля.

В статье усовершенствована трактовка сущности и классификации личных факторов поведения потребителя с учетом современных трансформаций тенденций потребления в розничной торговле. Рассмотрено влияние возраста и пола на особенности поведения потребителей в розничной торговле.
Ключевые слова: возраст, пол, этап жизненного цикла семьи, род занятий, образ жизни, экономическое положение, тип личности, представление о самом себе, розничная торговля.

In the article the essence of improved treatment and classification of personal factors of consumer behavior with current consumption trends of transformations in the retail trade. The influence of age and sex on the characteristics of consumer behavior in the retail trade.
Keywords: age, sex, stage of the family life cycle, occupation, lifestyle, economic status, type of personality, self-image, retail.