Скачать  статью

В статті наведено теоретико-методологічна база логістики. Контурно окреслено головні напрямки конструктивного використання інструментарію логістики в інтересах вирішення проблем соціально-економічного розвитку регіонів та регіонального управління. Наведено типові напрямки діяльності на рівні регіональної економічної системи, відносно яких доцільно насамперед використовувати логістичні методи та інструментарій.
Ключові слова: логістика, логістична система, регіональная економічна система, завдання регіонального розвитку.

В статье приведены теоретико-методологическая база логистики. Контурно очерчены главные направления конструктивного использования инструментария логистики в интересах решения проблем социально-экономического развития регионов и регионального управления. Приведены типовые направления деятельности на уровне региональной экономической системы, в отношении которых целесообразно в первую очередь использовать логистические методы и инструментарий.
Ключевые слова: логистика, логистическая система, региональная экономическая система, задачи регионального развития.

The paper presents the theoretical and methodological framework of logistics. Contour outlined the main directions of constructive use of tools logistics solutions for the benefit of socio-economic development of regions and regional management. Are typical activities at the level of the regional economic system, for which it is advisable to first use a logistics methods and tools.
Key words: logistics, llogistics system, the regional economic system, tasks regional development.