Скачать  статью

У статті показано, що сутність логістичного циклу в інтеграції логістичних функцій. Виявлено, що структуру логістичного циклу становлять цикли: фізичного розподілу, підтримки виробництва, постачання. Цикл фізичного розподілу має відношення до постачання готової продукції з підприємства. Цикл підтримки виробництва — до переміщення та зберігання матеріального потоку всередині підприємства. Цикл постачання — до постачання сировини, матеріалів, напівфабрикатів, комплектуючих виробів від постачальників на підприємство.

В статье показано, что сущность логистического цикла в интеграции логистических функций. Выявлено, что структуру логистического цикла составляют циклы: физического распределения, поддержки производства, снабжения. Цикл физического распределения имеет отношение к поставке готовой продукции с предприятия. Цикл поддержки производства — к перемещению и хранению материального потока внутри предприятия. Цикл снабжения — к поставке сырья, материалов, полуфабрикатов, комплектующих изделий от поставщиков на предприятие.

The article shows that the essence of logistics cycle in the integration of logistics functions. Revealed that the structure of the logistics cycle up cycles: physical distribution, production support, supplies. The cycle of physical distribution is related to the delivery of finished goods from the factory. Support the production cycle — a moving and storage of material flow within the enterprise. Cycle Supply — for delivery of raw materials, semi-finished components from suppliers to the company.