Статьи

Oklander M., Oklander T., Yashkina O., Pedko I., Chaikovska M. Analysis of technological innovations in digital marketing // Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies. 2018. 5/3 (95). С. 80–91.

Окландер М.А., Окландер Т.О., Яшкіна О.І. Тенденції маркетингових досліджень: онлайн панелі та онлайн спільности / Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 118–129.

Окландер М.А., Окландер Т.О. Сегментування онлайн-спільнот // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2017. № 2 (2). С. 39–46.

Oklander M., Oklander T., Pedko I., Yashkina O. Development of the subsystem of forecasting for the system of marketing information management at an industrial enterprise // Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies. 2017. 5/3 (89). С. 39–51.

Oklander M.A., Oklander T.O. Segmentation and communication in digital marketing // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. № 3. С. 69–78.

Окландер М.А., Яшкін Д.С. Кількісні методи оцінювання логістичних ризиків // Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного Університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 24, Ч. 1. С. 76–78.

Окландер М. Одеська обласна організація ВГО «Українська Асоціація Маркетингу»: імплементація проекту професійної сертифікації / Михайло Окландер, Оксана Яшкіна// Маркетинг в Україні. — 2017. — № 1 (100) — С. 13-18.

Окландер М.А. Сутність та фактори впливу на рекламну стратегію / М.А. Окландер // Бізнес Інформ. — 2017. — № 1. — С. 342-346.

Oklander M.A. Evolution of the marketing theory: genesis, conception, periodization / M.A. Oklander, T.O. Oklander // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2016. — № 4. — С. 92-105.

Oklander M. Government marketing: selective support for national producers / M. Oklander, I. Oklander, I. Krapyva // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Зб. наук. пр. №848. Серія: Логістика. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. — С. 138-144.

Окландер М. Професійний стандарт «фахівець з цифрового маркетингу» / Михайло Окландер, Ірина Златова // Маркетинг в Україні. — 2016. — № 4 (97) — С. 64-69.

Окландер М.А. Методи експертних і прогнозних оцінок обсягів збуту промислових підприємств / М.А. Окландер, І.А. Педько // Механізм регулювання економіки. — 2016. — № 1. — С. 69-77.

Окландер М.А. Прогнозування збуту інноваційної або імпортозамінної продукції підприємствами-виробниками бетону / М.А. Окландер, І.А. Педько // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. — 2016 (13). — С. 385-390.

Окландер М.А. Концентрація вищих навчальних закладів як спосіб покращення якості надання послуг вищої освіти (на прикладі спеціальності «Маркетинг») / М.А. Окландер, А.В. Кудіна, О.С. Юрасова // Молодий вчений. — 2015. — №12 (27). Ч. 2. — С. 110-114.

Окландер М. Напрямки модернізації маркетингової освіти в Україні / Михайло Окландер // Маркетинг в Україні. — 2015. — №5 (92). — С. 59-65.

Окландер М. Ретроспективний аналіз походження теорії маркетингової інформації / Михайло Окландер, Ірина Педько // Економіст. — 2015. — №4 (342). — С. 13-18.

Окландер М.А. Специфічні відмінності цифрового маркетингу від Інтернет-маркетингу / М.А. Окландер, О.О. Романенко // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. — 2015 (12). — С. — 362-371.

Окландер М.А. Методи оцінки продажів нової продукції промислових підприємств з вузькою товарною номенклатурою / М.А. Окландер, І.А. Педько // Економіка та підприємництво: зб. наук. пр. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана МОН України. В 2 ч. — 2015. — Вип. 34-35. Ч. 2. — С. 187-196.

Окландер М. Централізація і концентрація – ключовий напрям удосконалення маркетингової освіти в Україні / Михайло Окландер // Економіст. — 2015 (350). — №12. — С. 5-8.

Окландер М.А. Перспективи впровадження HR-брендингу та його вплив на імідж компанії / М.А. Окландер, А.В. Кудіна // Молодий вчений. — 2014. — №4. — С. 97-99.

Окландер М.А. Фактори конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств / М.А. Окландер, І.О. Златова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 5. — 2014. — Ч. 2. — С. 93-99.

Окландер М.А. Соціально-відповідальний маркетинг / М.А. Окландер, Н.В. Дунаєва // Молодий вчений. — 2014. — №5. — С. 166-168.

Окландер М.А. Перспективи диверсифікації виробництва України в умовах інтеграційних процесів / М.А. Окландер, М.В. Люзе // Молодий вчений. — 2014. — №5. — С. 144-148.

Oklander M.A. Methodological approaches to logistic risks assessment [Електроний ресурс] / M.A. Oklander, D.S. Yashkin // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. — 2014. — № 3 (13). — С. 37-42. — Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n3.html.

Окландер М.А. Макромаркетингові чинники розвитку автомобільного ринку України / М.А. Окландер, І.О. Златова // Прометей: регіональний зб. наук. пр. з економіки Донецького державного університету управління МОН України; Інституту економіки промисловості НАН України. — Донецьк: Юго-Восток, 2014. — Вип. 1 (43). — С. 20-24.

Окландер М.А. Маркетингові комунікації вищих навчальних закладів / М.А. Окландер, А.В. Кудіна // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький державний університет управління МОН України; Інститут економіки промисловості НАН України. – Донецьк: Юго-Восток, 2014. – Вип. 2 (44). С. 123-128.

Окландер М. Нейромаркетинг — теорія та практика впливу на підсвідомість споживача / Михайло Окландер, Юлія Губарєва // Економіст. — 2014. — №11. — С. 59-62.

Окландер М.А. Управління поведінкою споживача у роздрібній торговлі / М.А. Окландер // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика. Т.1 вип. 1/1: наук. праці — О: Наука і техніка, 2014. — С. 39-44.

Окландер М.А. Особисті чинники впливу промислових підприємств на поведінку споживачів на ринку В2С / М.А. Окландер // Економіка та підприємництво: зб. наук. пр. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана МОН України. Вип. 30. — К.: КНЕУ, 2013. — С. 136-143.

Окландер М. Концепція формування системи маркетингових досліджень інновацій машинобудівного підприємства / Михайло Окландер, Оксана Яшкіна // Економіст. — 2013. — №11 (325). — С. 52-56.

Окландер М.А. Сучасні трансформації культурних чинників поведінки споживача / М.А. Окландер // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський Політехнічний Інститут». Збірник наукових праць. — 2013 (10). — С. 386-392.

Окландер М.А. Маркетинговий інструментарій мотивації споживачів до покупок в роздрібній торговлі / М.А. Окландер // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. Київського національного економічного університету — 2013. — №30. — С. 491-501.

Окландер М.А. Система ситуаційних чинників посилення конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі / М.А. Окландер // Економічні інновації. Випуск 54: Сталий розвиток — стратегічна перспектива українського Причорномор’я: секторальна політика, поведінка підприємств, механізми забезпечення. Зб. наук. праць Інституту проблем ринку та економіко-екологичних досліджень НАН України. — Одеса: Ін-т проблем ринку та економіко-екологичних досліджень НАН України, 2013. — С. 223-230.

Окландер М. Ринкові методи ціноутворення в роздрібній торгівлі: орієнтація на покупців і конкурентів / Михайло Окландер // Економіст. — 2013. — №6 (320). — С. 55-58.

Окландер М.А. Ціноутворення як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі [Електроний ресурс] / М.А. Окландер // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. — 2013. — № 1 (6). — С. 65-70. — Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n1. html.

Окландер М.А. Вплив соціальних чинників на поведінку споживача / М.А. Окландер // Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. — 2013. — №4 (46). — С. 248-255.

Окландер М. Маркетингові стратегії зростання: класичний та новітній підходи / Михайло Окландер, Ольга Замлинська // Економіст. — 2013. — №3 (317). — С. 20-24.

Окландер М.А. Сутність і класифікація маркетингових інновацій / М.А. Окландер, М.В. Кірносова // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. Київського національного економічного університету. В 2 ч. — 2012. — №28. Ч. 2. — С. 7-12.

Окландер М.А. Етапи еволюції теорії маркетингу як відображення трансформації способу виробництва [Електроний ресурс] / М.А. Окландер // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. — 2012. — № 3-4 (4-5). — С. 8-12. — Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2012/n4-5.html.

Окландер М.А. Класифікація методів маркетингових досліджень ціни / М.А. Окландер, О.П. Чукурна // Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. — 2012. — Випуск 41. — С. 31-36.

Окландер М.А. Технологія брендінгу страхової компанії / Михайло Окландер, Любов Новошинська, Олена Чукурна // Економіст. — 2012. — №11 (313). — С. 39-42.

Окландер М.А. Маркетингові дослідження збутової функції логістичних систем підприємств / М.А. Окландер, О.І. Яшкіна // Логістика: теорія та практика. — 2012. — №2 (3). — С. 43-50.

Окландер М. Фахова сертифікація маркетологів в Україні: досвід Одеського національного економічного університету / Михайло Окландер // Маркетинг в Україні. — 2012. — №2 (71). — С. 40-44.

Окландер М.А. Світовий досвід та стратегічні орієнтири модернізації споживчої кооперації України / Михайло Окландер, Олена Чукурна // Економіст. — 2011. — №12 (302). — С. 20-23.

Окландер М. Трансформація системи поставок промислових підприємств // Михайло Окландер, Наталія Меджибовська // Економіка України. — 2011. – №11. — С. 20-29.

Окландер М.А. ОДЕУ — лідер професійної сертифікації маркетологів в Україні / М.А. Окландер // Вища освіта. — 2011. — №.4. — С. 78-82.

Окландер М. Парадигма материально-технического снабжения в XXI веке: модель электронного снабжения предприятий Украины / Михаил Окландер, Наталья Меджибовская // Економіст. — 2011. — №3 (293). — С. 23-25.

Окландер М. Модернізація концепції маркетингу у XXI столітті в межах парадигми сталого розвитку України / Михайло Окландер, Наталія Андрєєва // Економіст. — 2010. — №11 (289). — С. 23-25.

Окландер М. Маркетингові стратегії інституційних інвесторів / Михайло Окландер, Любов Новошинська // Маркетинг в Україні. — 2010. — №3 (61). — С. 16-19.

Окландер М. Стратегічні маркетингові дослідження перспектив впливу наукових досліджень на інноваційний розвиток національної економіки / Михайло Окландер // Маркетинг в Україні. — 2009. — №3 (55). — С. 14-20.

Окландер М. Комплекс Інтернет-комунікацій у маркетингу / М.А. Окландер / Михайло Окландер, Ірина Литовченко // Маркетинг в Україні. — 2008. — №3 (49). —С. 29-35.

Окландер М.А. Маркетингові дослідження перспектив науково-технологічного розвитку України / М.А. Окландер, О.І. Яшкіна // Економіка України. — 2008. — №11. — С. 47-56.

Окландер М.А. Оцінювання роботи викладачів і знань студентів у маркетинг-освіті / М.А. Окландер // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць Київського національного економічного університету. Спец. вип. Маркетинг: теорія і практика. У 2 ч. — К.: КНЕУ, 2007. — Ч. 1. — С. 194-210.

Окландер М. Особливості маркетингової системи підприємства залізничого транспорту / Михайло Окландер, Ірина Жарська // Маркетинг в Україні. — 2007. — №2 (42). — С. 45-55.

Окландер М.А. Методологічні аспекти формування системи фізичного розподілу / М.А. Окландер // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. Одеського державного економічного університету. Вип. 22. — Одеса: ОДЕУ, 2006. — С. 289-294.

Окландер М.А. Планування комунікаційної кампанії вищого навчального закладу / М.А. Окландер // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць Київського національного економічного університету. Спец. вип. Сучасні проблеми теорії і практики маркетингу. — К.: КНЕУ, 2005. — С. 512-518.

Окландер М.А. Концепція маркетингової політики комунікацій вищого навчального закладу / М.А. Окландер, І.Л. Литовченко, Т.О. Калінкіна // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. Одеського державного економічного університету. Вип. 20. — Одеса: ОДЕУ, 2005. — С. 246-250.

Окландер М.А. Маркетингові стратегії малих і середніх підприємств на ринку пластикових віконних систем / М.А. Окландер, А.О. Губерник // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. Одеського державного економічного університету. Вип. 19. — Одеса: ОДЕУ, 2005. — С. 199-203.

Окландер М. Тенденції розвитку сфери державних закупівель / Михайло Окландер // Економіст. — 2005. — №5 (223). — С. 67.

Окландер М.А. Якість підготовки маркетологів / М.А. Окландер // Науковий Вісник Національного гірничого університету. Науково-технічний журнал. — 2005. — №5. — С. 42-43.

Окландер М. Наукові засади державного маркетингу / Михайло Окландер // Маркетинг в Україні. — 2004. — №6 (28). — С. 31-32.

Окландер М.А. Логістичний підхід як загальнонаукова методологія досліджень / М.А. Окландер // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Зб. наук. пр. №499. Серія: Логістика. — Львів: Вид.-во НУ «Львівська політехніка», 2004. — С. 98-101.

Окландер М.А. Взаємозв’язок маркетингу та логістики / М.А. Окландер // Формування ринкової економіки: Зб. наук. пр. Київського національного економічного університету. Спец. вип. Сучасні проблеми теорії і практики маркетингу. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 69-80.

Окландер М.А. Оцінка впливу туризму на економіку території з урахуванням нових інформаційних стандартів / М.А. Окландер, О.Г. Милашко // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. Одеського державного економічного університету. Вип. 14. — Одеса: ОДЕУ, 2003. — С. 243-247.

Окландер М.А. Стан наукової думки з питань теорії логістики / М.А. Окландер // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. Одеського державного економічного університету. Вип. 16. — Одеса: ОДЕУ, 2003. — С. 210-215.

Окландер М.А. Макромаркетинг: маркетинг в секторі загального державного управління / М.А. Окландер // Маркетинг в Україні. — №6(22). — 2003. — С. 31-37.

Окландер М.А. Методологічні засади оцінки ефективності мікромаркетингу та його складових (на прикладі комплексу просування) / М.А. Окландер, Д.С. Гайдукович // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. Одеського державного економічного університету. Вип. 15. — Одеса: ОДЕУ, 2003. — С. 222-226.

Окландер М.А. Оцінка впливу туризму на економіку території з урахуванням нових інформаційних стандартів / М.А. Окландер, О.Г. Милашко // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. Одеського державного економічного університету. Вип. 14. — Одеса: ОДЕУ, 2003. — С. 243-247.

Окландер М.А. О государственном маркетинговом регулировании / М.А. Окландер // Экономика Украины. — №4. — 2003. — С. 80-81.

Окландер М.А. Статистичний моніторинг внеску туризму в економіку території / М.А. Окландер, О.Г. Милашко // Статистика України. — №4. — 2002. — С. 49-52.

Окландер М.А. Створення підрозділів маркетингу в органах виконавчої влади / М.А. Окландер, О.Г. Милашко // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. Одеського державного економічного університету. Вип. 12. — Одеса: ОДЕУ, 2002. — С. 73-78.

Окландер М.А. Концепція маркетингової діяльності органів державного управління / М.А. Окландер // Труды Одесского политехнического университета: Научный и производственно-практический сборник по техническим и естественным наукам. Вып. 1 (17). — Одесса: 2002. — С. 223-226.

Окландер М.А. Інформаційні системи в логістиці / М.А. Окландер, І.В. Халаміренко // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Дніпропетровського національного університету. Вип. 145. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. — С. 79-85.

Окландер М.А. Маркетинг і логістика як іманентно властиві атрибути сучасних виробничих відносин України / М.А. Окландер // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. пр. Одеського державного морського університету. Вип. 12. — Одеса: ОНМУ, 2002. — С. 91-104.

Окландер М.А. Логістика як інструмент економічної політики суб’єктів господарювання / М.А. Окландер // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Дніпропетровського національного університету. Вип. 135. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. — С. 120-125.

Окландер М.А. Упровадження маркетингу в практику діяльності підприємств Одеського регіону / М.А. Окландер // Вісник Тернопільської академії народного господарства. — №5. — 2002. — С. 131-136.

Окландер М.А. Методика розрахунку ефективності територіального маркетингу / М.А. Окландер // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. — №1. — 2002. — С. 86-91.

Окландер М.А. Вплив логістичного підхіду на впровадження нових інформаційних технологій / М.А. Окландер // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Дніпропетровського національного університету. Вип. 130. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. — С. 98-103.

Окландер М.А. Оцінка збільшення внеску рекреації в валову додану вартість регіону в залежності від змін коефіцієнту завантаження готельного господарства / М.А. Окландер // Менеджер. — №1 (17). — 2002. — С. 17-22.

Окландер М.А. Оптимізація логістичного сервісу як важливий елемент розвитку підприємництва / М.А. Окландер // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Зб. наук. пр. №436. Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2001. — С. 251-255.

Окландер М.А. Удосконалення обліку та звітності логістичних витрат / М.А. Окландер // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. пр. Одеського державного морського університету. Вип. 10. — Одеса: ОДМУ, 2001. — С. 164-173.

Окландер М.А. Проблеми інтеграції України до ринку Європейського Союзу / М.А. Окландер // Прометей: Зб. наук. пр. з економіки Донец. екон.-гуманіт. ін-т; Ін-т екон.-прав. досліджень НАН України. Вип. 4. — Донецьк: Юго-Восток, 2001. — С. 374-378.

Окландер М.А. Маркетинг як інструмент посилення дієздатності держави / М.А. Окландер // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. Одеського державного економічного університету. Вип. 9. — Одеса: АТЗТ ІРЕНТТ, 2001. — С. 73-78.

Окландер М.А. Формування механізму визначення економічних пріоритетів розвитку країни / М.А. Окландер // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. Одеського державного економічного університету. Вип. 8. — Одеса: АТЗТ ІРЕНТТ, 2001. — Ч. 1. — С. 136-140.

Окландер М.А. Проблеми обліку маркетингових витрат та звітності з них / М.А. Окландер, К.Д. Семенова // Статистика України. — №2 (13). — 2001. — С. 30-33.

Окландер М.А. Комплекс просування при використанні маркетингу в управлінні регіональними економічними системами / М.А. Окландер // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Зб. наук. пр. №416. Серія: Логістика. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2001. — С. 315-319.

Окландер М.А. Методика факторного аналізу динаміки обсягу валютних надходжень від туризму / М.А. Окландер, О.Г. Михайленко // Вiсник Одеського iнституту внутрiшнiх справ. — 2001. — №1. — С. 200-206.

Окландер М.А. Проблеми розробки комплексу логістики / М.А. Окландер // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. Одеського державного економічного університету. Вип. 6. — Одеса: АТЗТ ІРЕНТТ, 2000. — С. 45-49.

Окландер М.А. Комплекс логистики как составная часть комплекса маркетинга / М.А. Окландер // Труды Одесского политехнического университета: Научный и производственно-практический сборник по техническим и естественным наукам. Вып. 2 (11). — Одесса: 2000. — С. 241-243.

Окландер М.А. Маркетинг региона как разновидность маркетинга некоммерческих организаций / М.А. Окландер, Е.Г. Михайленко // Труды Одесского политехнического университета: Научный и производственно-практический сборник по техническим и естественным наукам. Вып. 1 (10). — Одесса: 2000. — С. 264-268.

Окландер М.А. Маркетинг как инструмент реализации региональной экономической политики / М.А. Окландер, Т.О. Окландер // Экономические инновации: Сб. науч. работ Ин-та проблем рынка и экон.-экологич. исслед. НАН Украины. Вып. 5: Структурные и институциональные преобразования в переходной экономике.— Одесса: Ин-т проблем рынка и экон.-экологич. исслед. НАН Украины, 1999. — С. 148-152.

Окландер М.А. Розпланування як компонент логістичної системи підприємства / М.А. Окландер // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. Одеського державного економічного університету. Вип. 3. — Одеса: АТЗТ ІРЕНТТ, 1999. — С. 58-62.

Окландер М.А. Концепция логистики в управлении персоналом / М.А. Окландер // Персонал. — 1998. — № 6. — С. 73-75.

Окландер М.А. Види стратегій у логістичних системах / М.А. Окландер // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. Одеського державного економічного університету. Вип. 2. — Одеса: АТЗТ ІРЕНТТ. — 1998. — С. 218-225.

Окландер М.А. Стратегии физического распределения в логистической системе / М.А. Окландер // Бизнес Информ. — 1998. — № 16. — С. 46-48.

Окландер М.А. Стратегия рыночно ориентированного производства в логистической системе / М.А. Окландер // Бизнес Информ. — 1998. — № 15. — С. 35-37.

Окландер М.А. Логистический сервис и методика расчёта логистических затрат / М.А. Окландер // Экономика Украины. — 1998. — № 8. — С. 85-87.

Окландер М.А. Логiстичнi системи в регiональнiй економiцi: обгрунтування необхiдностi та контури побудови / М.А. Окландер, С.К. Харічков // Регiональна економiка. — 1998. — № 1. — С. 20-26.

Окландер М.А. Оцiнка ефективностi менеджменту на основi логiстичного пiдходу / М.А. Окландер // Вiсник Одеського iнституту внутрiшнiх справ. — 1998. — № 1. — С. 78-81.

Окландер М.А. Планирование логистического цикла / М.А. Окландер // Бизнес Информ. — 1998. — №6. — С. 41-43.

Окландер М.А. Сущность и структура логистического цикла / М.А. Окландер // Бизнес Информ. — 1998. — № 5. — С. 53-54.

Окландер М.А. Значение логистики на современном этапе экономических реформ // М.А. Окландер // Формування ринкових вiдносин та проблеми iх вiдображення в курсах економiчних дисциплін. Зб. наук. праць Одеського державного економічного університету. — Одеса: IРЕНТT, 1997. — Ч. 1. С. 361-365.

Окландер М.А. Використання філософії логістики в менеджменті / М.А. Окландер // Вiсник Одеського iнституту внутрiшнiх справ. — 1997. — № 3. — С. 82-86.

Окландер М.А. Развитие логистики в США / М.А. Окландер // Бизнес Информ. — 1997. — № 24. — С. 51-53.

Окландер М.А. Компоненты и принципы построения логистических систем / М.А. Окландер // Бизнес Информ. — 1997. — № 23. — С. 35-38.

Окландер М.А. Концепция промышленной логистики / М.А. Окландер // Экономика Украины. — 1993. — № 10. — С. 27-33.