Authorash

Oklander M., Oklander T., Yashkina O., Pedko I., Chaikovska M. Analysis of technological innovations in digital marketing // Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies. 2018. 5/3 (95). С. 80–91.

Окландер М.А., Окландер Т.О. Цифровий маркетинг: контури формування та тенденції розвитку // Маркетинг і цифрові технології: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 25-26 трав. 2018 р.). Одеса, 2018. — С. 124-127 с.

Окландер М.А., Окландер Т.О., Яшкіна О.І. Тенденції маркетингових досліджень: онлайн панелі та онлайн спільности / Маркетинг і менеджмент інновацій. 2018. № 1. С. 118–129.

Oklander M.А. Digital marketing communications // Менеджмент розвитку соціально-економічних систем у новій економіці: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава, 19 жовтня 2017 р.) / ПУЕТ. Полтава, 2017. С. 296–297.

Oklander M.А., Yashkin D.S. Marketing research of innovation // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Хмельницький, 29 листопада – 1 грудня 2017 р.) / ХНУ. Хмельницький : ФОП Горенюк Ю. І., 2017. С. 98–99.

Окландер М.А., Окландер Т.О. Сегментування онлайн-спільнот // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. 2017. № 2 (2). С. 39–46.

Oklander M., Oklander T., Pedko I., Yashkina O. Development of the subsystem of forecasting for the system of marketing information management at an industrial enterprise // Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies. 2017. 5/3 (89). С. 39–51.

Маркетингові дослідження інновацій та підприємницькі ризики / М. А. Окландер, Т. О. Окландер, І. А. Педько, О.І. Яшкіна. ; за ред. М. А. Окландер. Одеса : Астропринт, 2017. 284 с.

Окландер М.А. Еволюція маркетингових досліджень в цифровому маркетингу // Міжнародні наукові та інноваційно-інвестиційні програми: досвід та результати: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпро, 17-18 трав. 2017 р.) / ДВНЗ «УДХТУ». Дніпро: ДВНЗ «УДХТУ», 2017. С. 136–137.

Oklander M.A. Government and marketing / M.A. Oklander // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі». 3-5 жовтня 2017 р. тез. доп. Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2017. — С. 7-8.

Oklander M.A. The main trends of digital marketing / M.A. Oklander, T.O. Oklander // Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу». 28-30 вересня 2017 року / під заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка – Суми: ТРИТОРІЯ, 2017. – С. 18-19.

Oklander M.A., Oklander T.O. Segmentation and communication in digital marketing // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2017. № 3. С. 69–78.

Цифровий маркетинг – модель маркетингу ХХІ сторіччя: монографія / авт. кол.: М.А. Окландер, Т.О. Окландер, О.І. Яшкіна [та ін.]; за ред. д.е.н., проф. М.А. Окландера. — Одеса: Астропринт, 2017. — 292 с.

Окландер М.А., Яшкін Д.С. Кількісні методи оцінювання логістичних ризиків // Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного Університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2017. Вип. 24, Ч. 1. С. 76–78.

Окландер М. Одеська обласна організація ВГО «Українська Асоціація Маркетингу»: імплементація проекту професійної сертифікації / Михайло Окландер, Оксана Яшкіна// Маркетинг в Україні. — 2017. — № 1 (100) — С. 13-18.

Окландер М.А. Сутність та фактори впливу на рекламну стратегію / М.А. Окландер // Бізнес Інформ. — 2017. — № 1. — С. 342-346.

Oklander M., Oklander T., Yashkina O. The mechanism of formation innovations marketing potential / Edited by Oklander M. Düsseldorf, Germanis. LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017. 138 p.

Oklander M.A. Evolution of the marketing theory: genesis, conception, periodization / M.A. Oklander, T.O. Oklander // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2016. — № 4. — С. 92-105.

Окландер М.А. Стан конкурентних відносин на ринку ювелірних прикрас VIP-класу України / М.А. Окландер, К.В. Квахненко // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання: Шоста Всеукр. наук.-практ. конф.: 17 листоп. 2016 р. тез. доп. – Харків: Національна академія національної гвардії України, 2016. – С. 187-188.

Окландер М.А. Проблеми ринку хліба і хлібобулочних виробів України / М.А. Окландер, М.М. Білаш // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання: Шоста Всеукр. наук.-практ. конф.: 17 листоп. 2016 р. тез. доп. – Харків: Національна академія національної гвардії України, 2016. – С. 185-187.

Oklander M. Government marketing: selective support for national producers / M. Oklander, I. Oklander, I. Krapyva // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Зб. наук. пр. №848. Серія: Логістика. — Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. — С. 138-144.

Окландер М.А. Цифровий маркетинг як форма реалізації концепції маркетингу ХХІ сторіччя / М.А. Окландер // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: ХІ Міжнар. наук.-практ. конф.: 3-5 листопад. 2016 р. тез. доп. – Львів: Видавництво Львівської політехніки. 2016. – С. 194-195.

Окландер М. Професійний стандарт «фахівець з цифрового маркетингу» / Михайло Окландер, Ірина Златова // Маркетинг в Україні. — 2016. — № 4 (97) — С. 64-69.

Окландер М.А. Проблеми розвитку ринку vip-товарів в Україні [Електроний ресурс] / М.А. Окландер, К.В. Квахненко // Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах інтеграції: досягнення та проблеми: Всеукр. наук.-практ. конф.: 19-22 жовтн. 2016 р. тез. доп. Українська інженерно-педагогічна академія: Харків: УІПА, 2016. — С. 197-199. — Режим доступу: http:// http://ekon.uipa.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/%D0%A1% D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-456.pdf.

Окландер М.А. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку хліба і хлібобулочних виробів Одеського регіону [Електроний ресурс] / М.А. Окландер, М.М. Білаш // Актуальні проблеми економічного розвитку України в умовах інтеграції: досягнення та проблеми: Всеукр. наук.-практ. конф.: 19-22 жовтн. 2016 р. тез. доп. Українська інженерно-педагогічна академія: Харків: УІПА, 2016. — С. 229-232. — Режим доступу: http://ekon.uipa.edu.ua/wp-content/uploads/2016/10/%D0%A1%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%9A-123.pdf.

Окландер М.А. Методи експертних і прогнозних оцінок обсягів збуту промислових підприємств / М.А. Окландер, І.А. Педько // Механізм регулювання економіки. — 2016. — № 1. — С. 69-77.

Окландер М.А. Тренди цифрового маркетингу / М.А. Окландер // Маркетинг і цифрові технології: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф.: 26-27 травн. 2016 р. тез. доп. Одеськ. нац-ний політехнічний ун-т: Одеса: ТЕС, 2016. — С. 123-125 с.

Окландер М.А. Типова структура інституту (факультету) маркетингу вищого навчального заходу / М.А. Окландер // Маркетингова освіта в Україні: ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.: 12-13 квітн. 2016 р. тез. доп., м. Київ: — Київ, КНЕУ, 2016. — С. 23-24.

Essentials of International Marketing: Questions & Answers [monographic] / Ed. By Yuriy Kozak, Temur Shengeelia, Mykhailo Oklander. — Tbilisi: Universal. — 2016. — 279 p.

Oklander M.A. Dialectics bases of the marketing theory / In book.: Managing economic growth: marketing, management, and innovations. 1st edition / Illiashenko S.M., Strielkowski W. (eds.). / M.A. Oklander, T.O. Oklander // Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague, ISBN 978-80-906210-0-8, 2016. – 640 pages. (Section 10.1. P 466-476).

Окландер М.А. Прогнозування збуту інноваційної або імпортозамінної продукції підприємствами-виробниками бетону / М.А. Окландер, І.А. Педько // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. — 2016 (13). — С. 385-390.

Окландер М.А. Цифрові технології та оцінка маркетингового потенціалу підприємств / М.А. Окландер // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи: Всеукр. наук.-практ. конф.: 29 листоп. 2016 р. тез. доп. – Львів: Львівський інститут МАУП, 2016. – Ч. 2. – С. 574-577.

Окландер М.А. Концентрація вищих навчальних закладів як спосіб покращення якості надання послуг вищої освіти (на прикладі спеціальності «Маркетинг») / М.А. Окландер, А.В. Кудіна, О.С. Юрасова // Молодий вчений. — 2015. — №12 (27). Ч. 2. — С. 110-114.

Окландер М. Напрямки модернізації маркетингової освіти в Україні / Михайло Окландер // Маркетинг в Україні. — 2015. — №5 (92). — С. 59-65.

Окландер М. Ретроспективний аналіз походження теорії маркетингової інформації / Михайло Окландер, Ірина Педько // Економіст. — 2015. — №4 (342). — С. 13-18.

Окландер М.А. Специфічні відмінності цифрового маркетингу від Інтернет-маркетингу / М.А. Окландер, О.О. Романенко // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. — 2015 (12). — С. — 362-371.

Окландер М.А. Класифікація інноваційних ризиків машинобудівних підприємств / М.А. Окландер // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: ХХIII Міжнар. наук.-практ. конф.: 20-22 травн. 2015 р. тез. доп. у ІІІ ч.,м. Харків: — Харків, НТУ «ХПІ», 2015. — Ч. ІІІ. — С. 199.

Окландер М.А. Трактування терміну «маркетинг інновацій» / М.А. Окландер // Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту: IV Міжнар. конф.: 21-22 травн. 2015 р., м. Одеса тез. доп.: — Одеса: ОНПУ, 2015. —С. 73-74.

Окландер М.А. Маркетингові інноваційні рішення: нейромаркетинг / М.А. Окландер // Трансфер технологий: реалии и перспективы: Междунар. научно-практ. конф.: 30 января 2015 г. тез. доп.: —З.: ЗНУ, 2015. — Том 2. — С. 67-71.

Окландер М.А. Параметри якості машинобудівної продукції / М.А. Окландер // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: європейський вектор — нові виклики та можливості: III Міжнар. наук.-практ. конф.: 14-16 травн. 2015 р. тез. доп.: Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. — С. 534.

Окландер М.А. Методи оцінки продажів нової продукції промислових підприємств з вузькою товарною номенклатурою / М.А. Окландер, І.А. Педько // Економіка та підприємництво: зб. наук. пр. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана МОН України. В 2 ч. — 2015. — Вип. 34-35. Ч. 2. — С. 187-196.

Окландер М. Централізація і концентрація – ключовий напрям удосконалення маркетингової освіти в Україні / Михайло Окландер // Економіст. — 2015 (350). — №12. — С. 5-8.

Окландер М.А. Маркетингова товарна політика: навч. посіб. з грифом МОН України (лист № 1/11-10437 від 08.07.2014 р.) / М.А. Окландер, М.В. Кірносова — К.: Центр учбової літератури, 2014. — 208 с.

Окландер М.А. Поведінка споживача: навч. посіб. з грифом МОН України (лист № 1/11-20280 від 23.12.2013 р.) / М.А. Окландер, І.О. Жарська — К.: Центр учбової літератури, 2014. — 208 с.

Oklander M. Methodological approaches to logistic risk assessment / In book.: Innovativeness and entrepreneurship: monograph / M. Oklander, D.Yashkin; edited by Ewa Bojar and Korneliusz Pylak — Lublin: Politechnika Lubelska, 2014. — P. 125-134; (136 p.).

Окландер М.А. Перспективи впровадження HR-брендингу та його вплив на імідж компанії / М.А. Окландер, А.В. Кудіна // Молодий вчений. — 2014. — №4. — С. 97-99.

Окландер М.А. Фактори конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств / М.А. Окландер, І.О. Златова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Вип. 5. — 2014. — Ч. 2. — С. 93-99.

Окландер М.А. Соціально-відповідальний маркетинг / М.А. Окландер, Н.В. Дунаєва // Молодий вчений. — 2014. — №5. — С. 166-168.

Окландер М.А. Перспективи диверсифікації виробництва України в умовах інтеграційних процесів / М.А. Окландер, М.В. Люзе // Молодий вчений. — 2014. — №5. — С. 144-148.

Oklander M.A. Methodological approaches to logistic risks assessment [Електроний ресурс] / M.A. Oklander, D.S. Yashkin // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. — 2014. — № 3 (13). — С. 37-42. — Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n3.html.

Окландер М.А. Каналы и инструменты цифрового маркетинга [Електроний ресурс] / М.А. Окландер // Економічні проблеми сталого розвитку: Міжнар. наук.-практ. конф. імені проф. Балацького О.Ф.: 6-8 травн. 2014 р. тез. доп. у 2 т.: — Суми: Сумський державний університет, 2014. — Т.1. — С. 209-210. — Режим доступу: http://fem.sumdu.edu.ua/images/news/2013-2014/2014-06-23/epsd2014_1.pdf.

Окландер М.А. Специфічні відмінності цифрового маркетингу / М.А. Окландер // Управління інноваційним процесом в Україні: налагодження взаємодії між учасниками: V Міжнар. наук.-практ. конф.: 22-23 травн. 2014 р. тез. доп.: Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. — С. 213.

Окландер М.А. Цифровой маркетинг — новый этап эволюции в сфере продвижения товаров / М.А. Окландер // Маркетинг і цифрові технології: І Міжнар. наук.-практ. конф.: 29-30 травн. 2014 р. тез. доп. Одеськ. нац-ний політехнічний ун-т: Одеса: ТЕС, 2014. — С. 115-118 с.

Окландер М.А. Сучасні тенденції і технології реклами / М.А. Окландер, О.С. Юрасова // Інноваційні напрямки розвитку маркетингу: теорія практика: IV Міжнар. наук.-практ. конф.: 3-4 квітн. 2014 р. тез. доп.: Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. — С. 159-162.

Окландер М.А. НR-брендинг як нова тенденція в маркетингу / М.А. Окландер, А.В. Кудіна // Інноваційні напрямки розвитку маркетингу: теорія практика: IV Міжнар. наук.-практ. конф.: 3-4 квітн. 2014 р. тез. доп.: Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. — С. 71-73.

Окландер М.А. Соціально відповідальний маркетинг / М.А. Окландер, Н.В. Дунаєва // Інноваційні напрямки розвитку маркетингу: теорія практика: IV Міжнар. наук.-практ. конф.: 3-4 квітн. 2014 р. тез. доп.: Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. — С. 35-36.

Окландер М.А. Теорії мотивації поведінки споживача в маркетингу / М.А. Окландер // Інноваційні напрямки розвитку маркетингу: теорія практика: IV Міжнар. наук.-практ. конф.: 3-4 квітн. 2014 р. тез. доп.: Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2014. — С. 87-91.

Окландер М. Щоб бути ефективним, маркетинг повинен змінитися / Михайло Окландер // Економіст. — 2014. — №4 (330). — С. 1-2. — Режим доступу: http://ua-ekonomist.com/6661-schob-buti-efektivnim-marketing-povinen-zmnitisya.htmHt;bv

Окландер М.А. Макромаркетингові чинники розвитку автомобільного ринку України / М.А. Окландер, І.О. Златова // Прометей: регіональний зб. наук. пр. з економіки Донецького державного університету управління МОН України; Інституту економіки промисловості НАН України. — Донецьк: Юго-Восток, 2014. — Вип. 1 (43). — С. 20-24.

Окландер М.А. Комплекс інструментів цифрового маркетингу / М.А. Окландер // Економіка: реалії часу і перспективи: Міжнар. наук.-практ. конф. 20-21 лют. 2014 р. тез. доп.: Одеса, Одеський національний політехнічний університет, 2014. — Том 1. — С. 15-16.

Главная

Окландер М.А. Маркетингові комунікації вищих навчальних закладів / М.А. Окландер, А.В. Кудіна // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький державний університет управління МОН України; Інститут економіки промисловості НАН України. – Донецьк: Юго-Восток, 2014. – Вип. 2 (44). С. 123-128.

Окландер М. Нейромаркетинг — теорія та практика впливу на підсвідомість споживача / Михайло Окландер, Юлія Губарєва // Економіст. — 2014. — №11. — С. 59-62.

Окландер М.А. Управління поведінкою споживача у роздрібній торговлі / М.А. Окландер // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика. Т.1 вип. 1/1: наук. праці — О: Наука і техніка, 2014. — С. 39-44.

Мировые и украинские тенденции развития автомобильного рынка (раздел 4.1) / В кн. Социально-экономические векторы в развитии национальных экономик: Болгария, Украина [Текст]: монография / М.А. Окландер, И.А. Златова; под общ. ред. А. Шубина; Экономический университет – Варна; Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского. — Донецк: Восточный издательский дом, 2014. — С. 157-172; (596 с.)

Окландер М.А. Трансформації теорії та практики маркетингу / М.А. Окландер, Ю.М. Дацко // Реформування економіки України: стан та перспективи: VIII Міжнар. наук.-практ. конф.: 29 листоп. 2013 р. тез. доп.: К.: МІБО КНЕУ, 2013. — С. 124-125.

Окландер М.А. Особисті чинники впливу промислових підприємств на поведінку споживачів на ринку В2С / М.А. Окландер // Економіка та підприємництво: зб. наук. пр. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана МОН України. Вип. 30. — К.: КНЕУ, 2013. — С. 136-143.

Окландер М. Концепція формування системи маркетингових досліджень інновацій машинобудівного підприємства / Михайло Окландер, Оксана Яшкіна // Економіст. — 2013. — №11 (325). — С. 52-56.

Окландер М.А. Закономірності сприйняття та засвоєння товарних інновацій [Електроний ресурс] / М.А. Окландер: Міжнар. укр.-япон. конф. з питань наук.-пром. співроб., 24-25 жовтн. 2013 р. тез. доп.: Одеса: ОНПУ, 2013. — Т 2. — С. 30-32. — Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/science/2013/ Ukr-Jap/tom_2.pdf..

Окландер М.А. Маркетингові технології підвищення конкурентоспроможності промислових товарів / М.А. Окландер, М.В. Люзе // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання: Третя наук.-практ. конф.: 22 листоп. 2013 р. тез. доп.: Харків: Академія внутрішніх військ МВС України, 2013. — С. 154-155.

Окландер М.А. Цифровий маркетинг як реакція на сучасні умови господарювання підприємств / М.А. Окландер // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання: Третя наук.-практ. конф.: 22 листоп. 2013 р. тез. доп.: Харків: Академія внутрішніх військ МВС України, 2013. — С. 178-180.

Окландер М.А. Сучасні трансформації культурних чинників поведінки споживача / М.А. Окландер // Економічний вісник Національного технічного університету України «Київський Політехнічний Інститут». Збірник наукових праць. — 2013 (10). — С. 386-392.

Окландер М.А. Маркетинговий інструментарій мотивації споживачів до покупок в роздрібній торговлі / М.А. Окландер // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. Київського національного економічного університету — 2013. — №30. — С. 491-501.

Окландер М.А. Референтні групи в маркетингу: сутність і класифікація / М.А. Окландер // Маркетингова освіта в Україні: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 10-12 жовтн. 2013 р. тез. доп.: К.: КНЕУ, 2013. — С. 59-63.

Окландер М.А. Система ситуаційних чинників посилення конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі / М.А. Окландер // Економічні інновації. Випуск 54: Сталий розвиток — стратегічна перспектива українського Причорномор’я: секторальна політика, поведінка підприємств, механізми забезпечення. Зб. наук. праць Інституту проблем ринку та економіко-екологичних досліджень НАН України. — Одеса: Ін-т проблем ринку та економіко-екологичних досліджень НАН України, 2013. — С. 223-230.

Окландер М.А. Трансформація теорії маркетингу в сучасних умовах / М.А. Окландер // Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу: VII Міжнар. наук.-практ. конф., 26-28 вересн. 2013 р. тези доп.: Суми: ТОВ «ДД Папірус», 2013. — С. 205-206.

Окландер М. Ринкові методи ціноутворення в роздрібній торгівлі: орієнтація на покупців і конкурентів / Михайло Окландер // Економіст. — 2013. — №6 (320). — С. 55-58.

Окландер М.А. Ціноутворення як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств роздрібної торгівлі [Електроний ресурс] / М.А. Окландер // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. — 2013. — № 1 (6). — С. 65-70. — Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2013/n1. html.

Окландер М.А. Концепції ціноутворення в маркетингу / М.А. Окландер // Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 23 травня 2013 р. тези доп.: Одеса: ОНПУ, 2013. — С. 75-78.

Окландер М.А. Вплив соціальних чинників на поведінку споживача / М.А. Окландер // Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. — 2013. — №4 (46). — С. 248-255.

Окландер М. Маркетингові стратегії зростання: класичний та новітній підходи / Михайло Окландер, Ольга Замлинська // Економіст. — 2013. — №3 (317). — С. 20-24.

Окландер М.А. Маркетингове дослідження ринку ліфтового обладнання Китаю / М.А. Окландер, О.В. Замлинська // Маркетинг на міжнародних ринках товарів і послуг: глобальні аспекти: IV Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 лют. 2013 р. тези доп. у 2 т.: Порпад, Словаччина: 2013. — Т. ІІ. — С. 19-21.

Окландер М.А. Маркетингова цінова політика: навч. посіб. з грифом МОН України (лист № 1/11-4735 від 09.06.2011 р.) / М.А. Окландер, О.П. Чукурна — Київ: Центр учбової літератури, 2012. — 240 с.

Окландер М.А. Сутність і класифікація маркетингових інновацій / М.А. Окландер, М.В. Кірносова // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. Київського національного економічного університету. В 2 ч. — 2012. — №28. Ч. 2. — С. 7-12.

Окландер М.А. Етапи еволюції теорії маркетингу як відображення трансформації способу виробництва [Електроний ресурс] / М.А. Окландер // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. — 2012. — № 3-4 (4-5). — С. 8-12. — Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2012/n4-5.html.

Окландер М.А. Класифікація методів маркетингових досліджень ціни / М.А. Окландер, О.П. Чукурна // Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. — 2012. — Випуск 41. — С. 31-36.

Окландер М.А. Технологія брендінгу страхової компанії / Михайло Окландер, Любов Новошинська, Олена Чукурна // Економіст. — 2012. — №11 (313). — С. 39-42.

Окландер М.А. Маркетингові дослідження збутової функції логістичних систем підприємств / М.А. Окландер, О.І. Яшкіна // Логістика: теорія та практика. — 2012. — №2 (3). — С. 43-50.

Окландер М. Фахова сертифікація маркетологів в Україні: досвід Одеського національного економічного університету / Михайло Окландер // Маркетинг в Україні. — 2012. — №2 (71). — С. 40-44.

Маркетингові технології економічного зростання: [монографія] / за ред. д-ра екон. наук, проф. М.А. Окландера — Одеса: Астропринт, 2012. — 376 с.

Интервью в программе «Особое мнение». Часть 2.

Интервью в программе «Особое мнение». Часть 1.

Окландер М.А. Світовий досвід та стратегічні орієнтири модернізації споживчої кооперації України / Михайло Окландер, Олена Чукурна // Економіст. — 2011. — №12 (302). — С. 20-23.

Окландер М.А. Нормативні дисципліни в маркетинг-освіті / М.А. Окландер // Маркетингова освіта в Україні: Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 жовтня 2011 р. тези доп.: Київ: КНЕУ, 2011. — С. 16-17.

Окландер М. Трансформація системи поставок промислових підприємств // Михайло Окландер, Наталія Меджибовська // Економіка України. — 2011. – №11. — С. 20-29.

Окландер М.А. ОДЕУ — лідер професійної сертифікації маркетологів в Україні / М.А. Окландер // Вища освіта. — 2011. — №.4. — С. 78-82.

Окландер М. Парадигма материально-технического снабжения в XXI веке: модель электронного снабжения предприятий Украины / Михаил Окландер, Наталья Меджибовская // Економіст. — 2011. — №3 (293). — С. 23-25.

Окландер М.А. Маркетингові комунікації промислових підприємств в умовах інформаційної економіки: [монографія] / М.А. Окландер, І.Л. Литовченко, М.І. Ботушан — Одеса: Астропринт, 2011. — 232 с.

Туристические итоги. Экспертное мнение М.А. Окландера

Окландер М. Модернізація концепції маркетингу у XXI столітті в межах парадигми сталого розвитку України / Михайло Окландер, Наталія Андрєєва // Економіст. — 2010. — №11 (289). — С. 23-25.

Окландер М.А. Необхідність модернізації концепції маркетингу у XXI столітті / М.А. Окландер // Маркетинг в Україні: Одинадцята Міжнар. наук.-практ. конф., 22-23 жовтн. 2010 р. тези доп.: Київ: Українська Асоціація Маркетингу, 2010. — С. 69-70.

Окландер М.А. Маркетингові аспекти реформування залізничного транспорту: [монографія] / М.А. Окландер, І.О. Жарська — Одеса: Астропринт, 2010. — 248 с.

Окландер М. Маркетингові стратегії інституційних інвесторів / Михайло Окландер, Любов Новошинська // Маркетинг в Україні. — 2010. — №3 (61). — С. 16-19.

Окландер М. Стратегічні маркетингові дослідження перспектив впливу наукових досліджень на інноваційний розвиток національної економіки / Михайло Окландер // Маркетинг в Україні. — 2009. — №3 (55). — С. 14-20.

Окландер М.А. Маркетингові інновації на ринку металопластикових віконних систем: [монографія] / М.А. Окландер, А.О. Губерник — Одеса: Астропринт, 2009. — 264 с.

Збірник тестів до підручника «Маркетинг»: Методичне видання / Ред-упор. О.І. Сидоренко / В.Руделіус, О.М. Азарян, Н.О. Бабенко, М.А. Окландер та інші // К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2009. — 818 с.

Посібник для викладача до підручника «Маркетинг»: Методичне видання / О.М. Азарян, Н.О. Бабенко, Борзенков С.В., М.А. Окландер та інші // К.: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2009. — 494 с.

Маркетинг: Підручник з грифом МОН України (лист №1/11-307 від 31.01.2007 р.). — 4-те вид. / В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов, М.А. Окландер та інші // Київ: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2009. — 648 с.

Окландер М. Комплекс Інтернет-комунікацій у маркетингу / М.А. Окландер / Михайло Окландер, Ірина Литовченко // Маркетинг в Україні. — 2008. — №3 (49). —С. 29-35.

Окландер М.А. Концепція проведення маркетингових досліджень науково-технологічного розвитку / М.А. Окландер // Маркетинг в Україні: Дев’ята Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 листоп. 2008 р. тези доп.: — Київ: Українська Асоціація Маркетингу, 2008. — С. 87-91.

Окландер М.А. Маркетингові дослідження перспектив науково-технологічного розвитку України / М.А. Окландер, О.І. Яшкіна // Економіка України. — 2008. — №11. — С. 47-56.

Маркетинг: Підручник з грифом МОН України (лист №1/11-307 від 31.01.2007 р.). — 3-тє вид. / В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов, М.А. Окландер та інші — // Київ: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2008. — 648 с.

Маркетинг: Підручник з грифом МОН України (лист №1/11-307 від 31.01.2007 р.). — 2-ге вид. / В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов, М.А. Окландер та інші // Київ: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2008. — 648 с.

Маркетинг: Підручник з грифом МОН України (лист №1.4/18-Г-772 від 08.08.2006 р.). / Павленко А.Ф, І.Л. Решетнікова, А.В. Войчак, М.А. Окландер та ін.; за наук. ред. д-ра екон. наук., проф., акад. АПН України А.Ф. Павленка; Кер. авт. кол. д-р екон. наук, проф. І.Л. Решетнікова. ― К: КНЕУ, 2008. ― 600 с.

Окландер М.А. Логістика: Підручник з грифом МОН України (лист №1.4/18-Г-1316 від 25.07.2007 р.) / М.А. Окландер — Київ: Центр учбової літератури, 2008. — 346 с.

Окландер М.А. Оцінювання роботи викладачів і знань студентів у маркетинг-освіті / М.А. Окландер // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць Київського національного економічного університету. Спец. вип. Маркетинг: теорія і практика. У 2 ч. — К.: КНЕУ, 2007. — Ч. 1. — С. 194-210.

Окландер М.А. Концепція формування державної системи стратегічних маркетингових досліджень / М.А. Окландер, О.І. Яшкіна // Управління підпримством: проблеми та шляхи їх вирішення: Міжнар. наук.-практ. конф., 4-6 жовтн. 2007 р.: тези доп. у 2 т.— Донецьк: ДонДУЕТ, 2007. — Т. II. — С. 160-162.

Окландер М. Особливості маркетингової системи підприємства залізничого транспорту / Михайло Окландер, Ірина Жарська // Маркетинг в Україні. — 2007. — №2 (42). — С. 45-55.

Окландер М.А. Стратегії розвитку підприємств споживчої кооперації України: [монографія] / М.А. Окландер, О.П. Чукурна, В.В. Гончаренко —Одеса: Екологія, 2007. — 324 с.

Окландер М.А. Концепція побудови системи збуту промислової продукції / М.А. Окландер // Регіональні проблеми та перспективи розвитку ринків збуту промислової продукції: наук.-практ. конф., 6-7 грудн. 2006 р.: тези доп. у 2 т. — К: УкрІНТЕІ, 2006. — Т. 1. — С. 209-212.

Окландер М.А. Розвиток логістики в Україні / М.А. Окландер // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: VІ Міжнар. наук.-практ. конф., 9-11 листопад. 2006 р.: тези доп. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006. — С. 248-249.

Окландер М.А. Методологічні аспекти формування системи фізичного розподілу / М.А. Окландер // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. Одеського державного економічного університету. Вип. 22. — Одеса: ОДЕУ, 2006. — С. 289-294.

Окландер М.А. Мнимые и реальные проблемы маркетинг-образования в Украине / М.А. Окландер // Маркетингова освіта в Україні: забезпечення якісної підготовки маркетологів відповідно до потреб українського ринку: наук.-практ. конф., 16-17 грудн. 2005 р.: тези доп. — Київ: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. — С. 36-39.

Посібник для викладача до підручника «Маркетинг»: Методичне видання / В.С. Банцер, О.А. Виноградов, Т.В. Гавриленко, М.А. Окландер та інші / Київ: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. — 270 с.

Маркетинг: Підручник з грифом МОН України (лист №14/18.2-1180 від 26.05.2005 р.) / В. Руделіус, О.М. Азарян, О.А. Виноградов, М.А. Окландер та інші // Київ: Навчально-методичний центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. — 422 с.

Окландер М.А. Логістика: Навчальний посібник з грифом МОН України (лист №14/18.2-621 від 25.03.2005 р.) / М.А. Окландер — Київ: Зовнішня торгівля, 2005. — 234 с.

Окландер М.А. Планування комунікаційної кампанії вищого навчального закладу / М.А. Окландер // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць Київського національного економічного університету. Спец. вип. Сучасні проблеми теорії і практики маркетингу. — К.: КНЕУ, 2005. — С. 512-518.

Окландер М.А. Концепція маркетингової політики комунікацій вищого навчального закладу / М.А. Окландер, І.Л. Литовченко, Т.О. Калінкіна // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. Одеського державного економічного університету. Вип. 20. — Одеса: ОДЕУ, 2005. — С. 246-250.

Окландер М.А. Маркетингові стратегії малих і середніх підприємств на ринку пластикових віконних систем / М.А. Окландер, А.О. Губерник // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. Одеського державного економічного університету. Вип. 19. — Одеса: ОДЕУ, 2005. — С. 199-203.

Окландер М.А. Споживча кооперація: маркетингові моделі та технології: [монографія] / М.А. Окландер, О.П. Чукурна — Одеса: Астропринт, 2005. — 232 с.

Окландер М. Тенденції розвитку сфери державних закупівель / Михайло Окландер // Економіст. — 2005. — №5 (223). — С. 67.

Маркетинг підприємств споживчої кооперації України: [монографія] / за ред. М.А. Окландера — Одесса: Автограф, 2005. — 278 с.

Окландер М.А. Якість підготовки маркетологів / М.А. Окландер // Науковий Вісник Національного гірничого університету. Науково-технічний журнал. — 2005. — №5. — С. 42-43.

Окландер М.А. Промислова логістика: Навчальний посібник з грифом МОН України (лист №14/18.2-300 від 23.02.2004 р.) / М.А. Окландер, О.П. Хромов — Київ: Центр навчальної літератури, 2004. — 222 с.

Окландер М. Наукові засади державного маркетингу / Михайло Окландер // Маркетинг в Україні. — 2004. — №6 (28). — С. 31-32.

Окландер М.А. Класифікація маркетингових стратегій підприємства на ринку пластикових віконних систем / М.А. Окландер, А.О. Губерник // Управління розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне зростання: V Міжнар. наук.-конф.: тези доп. в 2 ч. — Донецьк: ДонНУ, 2004. — Ч. 2. — С. 38-40.

Окландер М. Наукові засади державного маркетингу / Михайло Окландер // Маркетинг в Україні: П’ята Міжнар. конф., 11-12 листоп. 2004 р.: тези доп. — К.: Українська Асоціаця Маркетингу, 2004. — С. 18-19.

Маркетинг у секторах національної економіки: [монографія] / За ред. М.А. Окландера — Одеса: Астропринт, 2004. — 408 с.

Окландер М.А. Підвищення якості підготовки маркетологів в умовах адаптації до європейської освітньої системи / М.А. Окландер // Шляхи впровадження кредитно-модульної системи в організацію навчального процесу: наук.-метод. конф.: тези доп. — Одеса: ОДЕУ, 2004. — С. 118-119.

Окландер М.А. Логістичний підхід як загальнонаукова методологія досліджень / М.А. Окландер // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Зб. наук. пр. №499. Серія: Логістика. — Львів: Вид.-во НУ «Львівська політехніка», 2004. — С. 98-101.

Окландер М.А. Логістична система підприємства: [монографія] / М.А. Окландер — Одеса: Астропринт, 2004. — 312 с.

Окландер М.А. Взаємозв’язок маркетингу та логістики / М.А. Окландер // Формування ринкової економіки: Зб. наук. пр. Київського національного економічного університету. Спец. вип. Сучасні проблеми теорії і практики маркетингу. — К.: КНЕУ, 2004. — С. 69-80.

Окландер М.А. Формування логістичних систем підприємств. — Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.06.01 — Економіка, організація і управління підприємствами. — Одеський державний економічний університет, Одеса: 2003. — 393 с.

Окландер М.А. Оцінка впливу туризму на економіку території з урахуванням нових інформаційних стандартів / М.А. Окландер, О.Г. Милашко // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. Одеського державного економічного університету. Вип. 14. — Одеса: ОДЕУ, 2003. — С. 243-247.

Окландер М.А. Стан наукової думки з питань теорії логістики / М.А. Окландер // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. Одеського державного економічного університету. Вип. 16. — Одеса: ОДЕУ, 2003. — С. 210-215.

Окландер М.А. Макромаркетинг: маркетинг в секторі загального державного управління / М.А. Окландер // Маркетинг в Україні. — №6(22). — 2003. — С. 31-37.

Окландер М.А. Методологічні засади оцінки ефективності мікромаркетингу та його складових (на прикладі комплексу просування) / М.А. Окландер, Д.С. Гайдукович // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. Одеського державного економічного університету. Вип. 15. — Одеса: ОДЕУ, 2003. — С. 222-226.

Окландер М.А. Оцінка впливу туризму на економіку території з урахуванням нових інформаційних стандартів / М.А. Окландер, О.Г. Милашко // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. Одеського державного економічного університету. Вип. 14. — Одеса: ОДЕУ, 2003. — С. 243-247.

Окландер М.А. О государственном маркетинговом регулировании / М.А. Окландер // Экономика Украины. — №4. — 2003. — С. 80-81.

Окландер М.А. Формування логістичних систем підприємств: Автореф. дис… д-ра екон. наук: 08.06.01 / М.А. Окландер; Одес. держ. екон. ун-т. — О.: 2003. — 39 с.

Политика мобилизации интегрального ресурса региона: в 2 кн.: [монографія] / Рук. авт. коллектива: член-корр. НАН Украины, д.э.н., проф. Б.В. Буркинский, д.э.н., проф. С.К. Харичков — Одесса: ИПРЭЭИ НАН Украины, 2002. — Кн. 2. — С. 8-94.

Окландер М.А. Статистичний моніторинг внеску туризму в економіку території / М.А. Окландер, О.Г. Милашко // Статистика України. — №4. — 2002. — С. 49-52.

Oklander M.A. Technologia regionalnego marketingu turystyki / M.A. Oklander // Partnerstwo Nauki i Praktyki w Turystyce: Fakty, Intencje, Potrzeby Rozwoju: II konferencja naukowa, 6-7 grudnia 2001 рrzez.: рraca zbiorowa. — Bydgoszcz: WPSTiH, 2002. — Z. 259-261.

Окландер М.А. Створення підрозділів маркетингу в органах виконавчої влади / М.А. Окландер, О.Г. Милашко // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. Одеського державного економічного університету. Вип. 12. — Одеса: ОДЕУ, 2002. — С. 73-78.

Окландер М.А. Проблеми формування маркетингової системи країни: [монографія] / М.А. Окландер — К.: Наукова думка, 2002. — 168 с.

Окландер М.А. Концепція маркетингової діяльності органів державного управління / М.А. Окландер // Труды Одесского политехнического университета: Научный и производственно-практический сборник по техническим и естественным наукам. Вып. 1 (17). — Одесса: 2002. — С. 223-226.

Окландер М.А. Інформаційні системи в логістиці / М.А. Окландер, І.В. Халаміренко // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Дніпропетровського національного університету. Вип. 145. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. — С. 79-85.

Окландер М.А. Маркетинг і логістика як іманентно властиві атрибути сучасних виробничих відносин України / М.А. Окландер // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. пр. Одеського державного морського університету. Вип. 12. — Одеса: ОНМУ, 2002. — С. 91-104.

Окландер М.А. Логістика як інструмент економічної політики суб’єктів господарювання / М.А. Окландер // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Дніпропетровського національного університету. Вип. 135. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. — С. 120-125.

Окландер М.А. Упровадження маркетингу в практику діяльності підприємств Одеського регіону / М.А. Окландер // Вісник Тернопільської академії народного господарства. — №5. — 2002. — С. 131-136.

Окландер М.А. Методика розрахунку ефективності територіального маркетингу / М.А. Окландер // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. — №1. — 2002. — С. 86-91.

Окландер М.А. Вплив логістичного підхіду на впровадження нових інформаційних технологій / М.А. Окландер // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. пр. Дніпропетровського національного університету. Вип. 130. — Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. — С. 98-103.

Окландер М.А. Оцінка збільшення внеску рекреації в валову додану вартість регіону в залежності від змін коефіцієнту завантаження готельного господарства / М.А. Окландер // Менеджер. — №1 (17). — 2002. — С. 17-22.

Окландер М.А. Оптимізація логістичного сервісу як важливий елемент розвитку підприємництва / М.А. Окландер // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Зб. наук. пр. №436. Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львів. політехніка», 2001. — С. 251-255.

Окландер М.А. Удосконалення обліку та звітності логістичних витрат / М.А. Окландер // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: Зб. наук. пр. Одеського державного морського університету. Вип. 10. — Одеса: ОДМУ, 2001. — С. 164-173.

Окландер М.А. Інформаційна технологія маркетингової діяльності органів державного управління та органів місцевого самоврядування / М.А. Окландер // Інформація, аналіз, прогноз — стратегічні важелі ефективного державного управління: ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовтн., 2001 р.: тези доп. — К.: УкрІНТЕІ, 2001. — С. 182-183.

Окландер М.А. Проблеми інтеграції України до ринку Європейського Союзу / М.А. Окландер // Прометей: Зб. наук. пр. з економіки Донец. екон.-гуманіт. ін-т; Ін-т екон.-прав. досліджень НАН України. Вип. 4. — Донецьк: Юго-Восток, 2001. — С. 374-378.

Окландер М.А. Маркетинг як інструмент посилення дієздатності держави / М.А. Окландер // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. Одеського державного економічного університету. Вип. 9. — Одеса: АТЗТ ІРЕНТТ, 2001. — С. 73-78.

Окландер М.А. Формування механізму визначення економічних пріоритетів розвитку країни / М.А. Окландер // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. Одеського державного економічного університету. Вип. 8. — Одеса: АТЗТ ІРЕНТТ, 2001. — Ч. 1. — С. 136-140.

Окландер М.А. Проблеми обліку маркетингових витрат та звітності з них / М.А. Окландер, К.Д. Семенова // Статистика України. — №2 (13). — 2001. — С. 30-33.

Окландер М.А. Сучасний стан і перспективи розвитку маркетингу в Україні / М.А. Окландер // Сучасна концепція маркетингу та її реінтерпретація в умовах перехідного суспільства: Міжнар. наук.-практ. конф., 24-25 травн., 2001 р.: тези доп. — Харків: Харк. ін-т бізнесу і менеджменту, 2001. — С. 49-51.

Окландер М.А. Комплекс просування при використанні маркетингу в управлінні регіональними економічними системами / М.А. Окландер // Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: Зб. наук. пр. №416. Серія: Логістика. — Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2001. — С. 315-319.

Окландер М.А. Методика факторного аналізу динаміки обсягу валютних надходжень від туризму / М.А. Окландер, О.Г. Михайленко // Вiсник Одеського iнституту внутрiшнiх справ. — 2001. — №1. — С. 200-206.

Окландер М.А. Перспективні напрямки міжкафедральної взаємодії в дослідженні і викладанні маркетингу / М.А. Окландер // Впровадження нових технологій в процесі підготовки фахівців: наук.-метод. конф.: тези доп. — Одеса: ОДЕУ, 2001. — С. 133-134.

Окландер М.А. Маркетинг і логістика як інструменти удосконалення транспортно-шляхового комплексу держави / М.А. Окландер, С.К. Харічков // Україна в XXI столітті: концепції та моделі економічного розвитку: V Мiжнар. конгрес укр. екон., 22-26 травн. 2000 р.: тези доп. в 2 ч. — Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України, 2000. — Ч. І. — С. 362-365.

Окландер М.А. Маркетинг на мезоекономічному рівні / М.А. Окландер, О.Г. Михайленко // Маркетинг та логістика в системі менеджменту: ІII Мiжнар. наук.-практ. конф., 9-11 листопад. 2000 р.: тези доп. — Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2000. — С. 216-217.

Окландер М.А. Проблеми розробки комплексу логістики / М.А. Окландер // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. Одеського державного економічного університету. Вип. 6. — Одеса: АТЗТ ІРЕНТТ, 2000. — С. 45-49.

Окландер М.А. Комплекс логистики как составная часть комплекса маркетинга / М.А. Окландер // Труды Одесского политехнического университета: Научный и производственно-практический сборник по техническим и естественным наукам. Вып. 2 (11). — Одесса: 2000. — С. 241-243.

Окландер М.А. Соціально-етичний маркетинг і екологічна безпека держави / М.А. Окландер // наук. конф., 19-24 квітн. 2000 р.: тези доп. — Одеса: ОДЕУ, 2000. — С. 42.

Окландер М.А. Маркетинг региона как разновидность маркетинга некоммерческих организаций / М.А. Окландер, Е.Г. Михайленко // Труды Одесского политехнического университета: Научный и производственно-практический сборник по техническим и естественным наукам. Вып. 1 (10). — Одесса: 2000. — С. 264-268.

Окландер М.А. Контуры экономической логистики: [монографія] / М.А. Окландер — К.: Наукова думка, 2000. — 176 с.

Окландер М.А. Універсальний характер логістики / М.А. Окландер // Підприємництво в Україні: Проблеми і шляхи розвитку: Міжнар. наук.-практ. конф., 23-26 березн. 2000 р.: тези доп. — Львів: ДУ Львівська політехніка, Ін-т підприємництва та перспективних технологій, 2000. — С. 116-117.

Окландер М.А. Маркетинг как инструмент реализации региональной экономической политики / М.А. Окландер, Т.О. Окландер // Экономические инновации: Сб. науч. работ Ин-та проблем рынка и экон.-экологич. исслед. НАН Украины. Вып. 5: Структурные и институциональные преобразования в переходной экономике.— Одесса: Ин-т проблем рынка и экон.-экологич. исслед. НАН Украины, 1999. — С. 148-152.

Окландер М.А. Удосконалення наукової роботи студентів / М.А. Окландер // Проблеми підвищення якості підготовки фахівців в умовах ринкової економіки: наук.-метод. конф.: тези доп. — Одеса: ОДЕУ, 1999. — С. 111-112.

Окландер М.А. Розпланування як компонент логістичної системи підприємства / М.А. Окландер // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. Одеського державного економічного університету. Вип. 3. — Одеса: АТЗТ ІРЕНТТ, 1999. — С. 58-62.

Окландер М.А. Соотношение маркетинга и логистики / М.А. Окландер // Маркетинг: теорiя i практика: ІII Мiжнар. наук.-практ. конф., 19-22 травн. 1999 р. Київ-Ялта: тези доп. — КНЕУ, 1999. — С. 147.

Окландер М.А. Концепция логистики в управлении персоналом / М.А. Окландер // Персонал. — 1998. — № 6. — С. 73-75.

Окландер М.А. Навколишнє середовищє логістики / М.А. Окландер // Шляхи розбудови ринкового середовища в Україні: наук.-практ. конф., 20-22 жовтн. 1998 р.: тези доп. — Одеса: АТЗТ ІРЕНТТ, 1998. — С. 46-47.

Окландер М.А. Види стратегій у логістичних системах / М.А. Окландер // Вісник соціально-економічних досліджень: Зб. наук. пр. Одеського державного економічного університету. Вип. 2. — Одеса: АТЗТ ІРЕНТТ. — 1998. — С. 218-225.

Окландер М.А. Стратегии физического распределения в логистической системе / М.А. Окландер // Бизнес Информ. — 1998. — № 16. — С. 46-48.

Окландер М.А. Стратегия рыночно ориентированного производства в логистической системе / М.А. Окландер // Бизнес Информ. — 1998. — № 15. — С. 35-37.

Окландер М.А. Логистический сервис и методика расчёта логистических затрат / М.А. Окландер // Экономика Украины. — 1998. — № 8. — С. 85-87.

Окландер М.А. Логiстичнi системи в регiональнiй економiцi: обгрунтування необхiдностi та контури побудови / М.А. Окландер, С.К. Харічков // Регiональна економiка. — 1998. — № 1. — С. 20-26.

Окландер М.А. Оцiнка ефективностi менеджменту на основi логiстичного пiдходу / М.А. Окландер // Вiсник Одеського iнституту внутрiшнiх справ. — 1998. — № 1. — С. 78-81.

Окландер М.А. Структура планирования логистики / М.А. Окландер // Маркетинг: теорiя i практика: II Мiжнар. наук.-практ. конф., 16-17 квітн. 1998 р.: тези доп. — К.: КНЕУ, 1998. — С. 131-132.

Окландер М.А. Планирование логистического цикла / М.А. Окландер // Бизнес Информ. — 1998. — №6. — С. 41-43.

Окландер М.А. Сущность и структура логистического цикла / М.А. Окландер // Бизнес Информ. — 1998. — № 5. — С. 53-54.

Окландер М.А. Опыт использования современных методов тренинга в преподавании курса «Маркетинг» / М.А. Окландер // Сучаснi технологii навчання: наук.-метод. семiн., 14 лют. 1997 р.: тези доп. — Одеса: ОДЕУ, 1997. — С. 30-31.

Окландер М.А. Значение логистики на современном этапе экономических реформ // М.А. Окландер // Формування ринкових вiдносин та проблеми iх вiдображення в курсах економiчних дисциплін. Зб. наук. праць Одеського державного економічного університету. — Одеса: IРЕНТT, 1997. — Ч. 1. С. 361-365.

Окландер М.А. Використання філософії логістики в менеджменті / М.А. Окландер // Вiсник Одеського iнституту внутрiшнiх справ. — 1997. — № 3. — С. 82-86.

Окландер М.А. Развитие логистики в США / М.А. Окландер // Бизнес Информ. — 1997. — № 24. — С. 51-53.

Окландер М.А. Компоненты и принципы построения логистических систем / М.А. Окландер // Бизнес Информ. — 1997. — № 23. — С. 35-38.

Окландер М.А. Маркетинг и логистика в предпринимательстве: [монографія] / М.А. Окландер — Одесса: АП НТиЭИ, 1996. — 104 с.

Окландер М.А. Первый этап эволюции логистики / М.А. Окландер // Международная логистика и маркетинг в странах с переходной экономикой: Междунар. науч.-практ. семин., сентябрь-октябрь 1996 г. Киев-Донецк: тезисы докл. — Донецк: ДонГУ, 1996. — С. 61-62.

Окландер М.А. Проблемы разработки нового учебного плана подготовки специалистов по маркетингу // М.А. Окландер, В.Г. Герасименко // Проблеми пiдготовки економiстiв в умовах переходу до ринковоi економiки: наук.-метод. конф.: тезисы докл. — Одеса: ОДЕУ, 1995. — С. 43.

Окландер М.А. Концепция промышленной логистики / М.А. Окландер // Экономика Украины. — 1993. — № 10. — С. 27-33.

Окландер М.А. Управление материальными ресурсами промышленных предприятий: Автореф. дис… канд. екон. наук: 08.00.05 / М.А. Окландер; Одес. ин-тут нар. хоз-ва. — О.: 1992. — 17 с.

Окландер М.А. Система управления материальными ресурсами / М.А. Окландер // Социально-экономические проблемы перехода к рынку: науч.-практ. конф.: тезисы докл. в 2 ч. — Ростов-на-Дону: РИНХ, 1991. — Ч.2. — С. 167-168.

Окландер М.А. Маркетинг в системе управления материальными ресурсами предприятий / М.А. Окландер // Управление материальными ресурсами в современных условиях хозяйствования: Республ. науч.-практ. конф., 27-29 март. 1990 г.: тезисы докл. — К.: Знание, 1990. — С. 100-102.

Окландер М.А. К вопросу о концепции управления материальными ресурсами предприятий / М.А. Окландер // Углубление перестройки хозяйственного механизма на современном этапе: теория, опыт, проблемы: науч.-практ. конф.: тезисы докл. — Кривой Рог: Криворожский филиал КИНХ, 1989. — С. 119-120.